Шуни эътиборга олиш керакки, ?утбланган нур текислигини ўнг томонга бурувчи энантиомер флаванонлар табиатда жуда ?ам кам ?олларда учрайди.

ФАРBОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ bУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖА БЕРУВЧИ PhD.27.06.2017. К.05.01 РАJАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ


СИДДИJОВ BОПУРЖОН УСМОНОВИЧ
ѕЗБЕКИСТОН ФЛОРАСИДА ѕСУВЧИ SCUTELLARIA ТУРКУМИГА ОИД S. PHYLLOSTACHYA ВА S. CORDIFRONS ѕСИМЛИКЛАРИНИНГ ИККИЛАМЧИ МЕТАБОЛИТЛАРИ: АЖРАТИШ, КИМЁВИЙ ТУЗИЛИШИ ВА БИОЛОГИК АКТИВЛИГИ
02.00.10 – Биоорганик кимё
КИМЁ ФАНЛАРИ БѕЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИФарCона – 2018
УДК 547.972
Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси
Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)
Contents of dissertation abstract of doctor of philosophy (PhD)


СиддиKов Bопуржон Усмонович
ѕзбекистон флорасида сувчи Scutellaria туркумига оид S. phyllostachya ва S. cordifrons симликларининг иккиламчи метаболитлари: ажратиш, кимёвий тузилиши ва биологик активлиги..3

СиддиKов Bопуржон Усмонович
Вторичные метаболиты растений рода Scutellaria флоры Узбекистана s. phyllostachya и s. сordifrons: выделение, структура, биологическая активность .21

Siddiqov G’оpurjon Usmonovich
Secondary metabolites of plants of the genus Scutellaria of the flora of Uzbekistan S. phyllostachya and S. cordifrons: isolation, chemical structure and biological activity 37

Эълон Kилинган ишлар рйхати
Список опубликованных работ
List of published works.40ФАРBОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ bУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖА БЕРУВЧИ PhD.27.06.2017. К.05.01 РАJАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ


СИДДИJОВ BОПУРЖОН УСМОНОВИЧ
ѕЗБЕКИСТОН ФЛОРАСИДА ѕСУВЧИ SCUTELLARIA ТУРКУМИГА ОИД S. PHYLLOSTACHYA ВА S. CORDIFRONS ѕСИМЛИКЛАРИНИНГ ИККИЛАМЧИ МЕТАБОЛИТЛАРИ: АЖРАТИШ, КИМЁВИЙ ТУЗИЛИШИ ВА БИОЛОГИК АКТИВЛИГИ
02.00.10 – Биоорганик кимё
КИМЁ ФАНЛАРИ БѕЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ФарCона – 2018

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси ѕзбекистон Республикаси Вазирлар Маcкамаси cузуридаги Олий аттестация комиссиясида B.2017.3.PhD/K72 раKам билан рйхатга олинган.
Диссертация Наманган давлат университетида бажарилган
Диссертация автореферати уч тилда (збек, рус ва инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саcифаси (www.fdu.uz) ва «Ziyonet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.
Илмий раcбар: Абдуллаев Шавкат Вахидович
кимё фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар: Гафуров Махмуджон Бакиевич
кимё фанлари доктори, катта илмий ходим
Мамадалиева Нилуфар Зокиржоновна
кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим
Етакчи ташкилот: СамарKанд давлат университети
Диссертация cимояси ФарCона давлат университети cузуридаги PhD.27.06.2017.K.05.01 раKамли Илмий кенгашнинг 2018 йил «____»_____________соат ___ даги мажлисида блиб тади (Манзил: 150100, ФарCона ш., Мураббийлар кч.,19. Тел (99873)244 44 02, факс: (99873) 244 44 91).
Диссертация билан ФарCона давлат университети Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_______раKами билан рйхатга олинган). (Манзил: 150100, ФарCона ш., Мураббийлар кч.,19. Тел (99873)244 44 02, факс: (99873) 244 44 91,e-mail: [email protected])
Диссертация автореферати 2018 йил «____»_____________ куни тарKатилди.
(2018 йил «____»_____________ даги__________ раKамли реестр баённомаси).


В.У. Хжаев
Илмий даража берувчи илмий кенгаш
раиси, к.ф.д.

Ш.А. Мамажонов
Илмий даража берувчи илмий кенгаш илмий котиби, п.ф.н., доцент

И.А. Абдугафуров
Илмий даража берувчи илмий кенгаш Kошидаги
илмий семинар раиси, к.ф.д.

КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда мавжуд блган беш юз минг симлик турининг олти мингидан инсон кундалик cаётида фойдаланади. Шундан бир минг беш юз тури доривор симлик сифатида муcим аcамиятга эга. Бугунги кунда симликлардан доривор моддаларни ажратиб олиш, уларнинг кимёвий тузилиши ва биологик фаоллигини аниKлаш cамда уларни амалиётга тадбиK этиш бйича кплаб тадKиKотлар амалга оширилмоKда. Илмий тиббиётда доривор препаратларнинг 45 фоизи симликлардан ажратиб олинади. bозирги замон тиббиётида симликлардан олинадиган табиий доривор воситаларга блган талаб ортиб бормоKда, чунки синтез Kилиш йли билан олинадиган препаратлар Kанчалик тез ва самарали таъсир этмасин, уларни узоK ваKт узлуксиз равишда истеъмол Kилиш тирик организмда турли нохуш згаришларни юз беришига олиб келади. Шунинг учун, симликлардан физиологик фаол моддаларни ажратиб олиш, янги cосилаларини синтез килиш, тиббиёт учун самарали янги дори воситаларини яратиш бу соcадаги муcим вазифалардан бири cисобланади.
Бугунги кунда жаcон миKёсида биологик фаол моддаларга бой блган симлик турларининг кимёвий таркибини рганиш тадKиKотларига катта эътибор KаратилмоKда. Булар жумласига Scutellaria L. туркумига мансуб симликлар кириб, уларнинг 65 дан ортиK турларининг кимёвий таркиби рганилган, улардан фенол карбон кислоталар, фенилпропаноидлар, иридоид гликозидлари, дитерпенлар, флавоноидлар, лигнанлар ва бошKа табиий бирикмалар ажратиб олинган. Тиббиётда мазкур симликлардан ажратиб олинган лакризид, леспефлан, флакарбин, флакумин, рутин, ликвиритон, датискан, фламин, силибор каби бир Kанча моддалар тиббиётда самарали доривор воситалар сифатида кенг кламда Kлланилади.
Мамлакатимизда маcаллий доривор симликлар асосида импорт рнини босувчи табиий дори воситаларни яратиш, аcолини сифатли дори-дармон билан таъминлаш борасида кенг Kамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоKда. Хусусан, ѕзбекистон Республикаси cудудларида сувчи Scutellaria L. турларининг кимёвий таркибини таcлил Kилиш, бу симликлардан флавоноидларни ажратиб олиш, кимёвий тузилиши ва фармакологик фаолликларини рганиш бйича илмий тадKиKот ишлари олиб борилмоKда. ѕзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бйича bаракатлар стратегиясининг 4-йналишида “фармацевтика саноатини янада ривожлантириш, тиббиёт муассасалари ва аcолини арзон, сифатли дори воситалари ва тиббиёт буюмлари билан таъминланишини яхшилаш" юзасидан муcим вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифалардан келиб чиKиб симликлардан биологик фаол бирикмаларни ажратиш, кимёвий тузилишини аниKлаш, шу билан биргаликда улар асосида доривор воситаларни яратиш йналишидаги ишларни янада жадаллаштириш, маcаллий хом-ашё манбаларидан янги самарали дори воситаларни яратиш муcим аcамиятга эга.
ѕзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “ѕзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бйича bаракатлар стратегияси тCрисида”ги Jарори, 2017 йил 7 ноябрдаги ПФ-5229-сон “Фармацевтика тармоCини бошKариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тCрисида” Фармони cамда мазкур йналишга тегишли бошKа меъёрий-cуKуKий cужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация натижалари амалий аcамият касб этади.
ТадKиKотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йналишларига боCлиKлиги. Мазкур тадKиKот республика фан ва технологиялари ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» устувор йналишига мувофиK бажарилган.
Муаммонинг рганилганлик даражаси. 65 дан ортиK Scutellaria тури симликларининг кимёвий таркиби рганилган блиб, улардан 330 дан ортиK фенол табиатли моддалар ажратиб олинган. Хорижда, шу кунгача, бу симликларнинг флавоноидлари кимёвий тузилишини тадKиK Kилиш, фармакологик хоссаларини аниKлаш ва улар асосида янги самарали доривор воситаларни яратиш бйича хориж олимларидан Y.Imoto, H.Kizu, T.Namba, N.Joshee, Y.Y. Zhang, C.R. Yang, Z.H. Zhoy, J. Miao, T. Tomimori, S.Shibata, Y. Kikuchi, Y. Miaichi, И.И. Чемесова, Д.И. Н.К.Чирикова, В.И.Литвиненко, Т.П.Попова, М.Иинума, А.Л.Буданцев ва бошKалар илмий изланишлар олиб борган. Scutellaria симликлардан ажратиб олинган байкалин, байкалеин вогонин ва бошKа моддалар антивирус, антибактериал хоссаларга эга блиб, яллиCланиш, ОИТС, саратон ва тутKаноKKа Kарши самарали дори воситалар эканлиги аниKланган.
ѕзбекистонда мазкур йналишда В.М.Маликов, Э.Х.Ботиров, Ш.В.Абдуллаев, М.П.Юлдашев, Р.Мурадов, Ф.Д.Насруллаев, А.М.Каримов К.А.Эшбакова ва бошKалар тадKиKот олиб борганлар. Бу олимлар томонидан Scutellaria L. туркумига оид симликлардан кплаб янги ва маълум флавоноидлар ажратилиб, олинган моддалар тузилиши илмий исботланган ва фармакологик фаолликлари аниKланган. Булардан келиб чиKKан cолда, Scutellaria L. туркумининг янги турлари устида тадKиKотларни давом эттириш долзарб, илмий-амалий аcамиятга эга мавзу cисобланади.
Шу кунга Kадар рганилган Scutellaria(Ккамарон) симликларидан кплаб флавоноид моддалар ажратиб олинганлиги ва ушбу туркумга кирувчи симликлар заcирасининг кплиги cамда кимёвий жиcатдан рганилмаган турларининг етарли эканлиги, бу соcада бажарилиши лозим блган илмий - тадKиKот ишларини олиб бориш, янги ва самарали биологик фаол моддаларни ажратиб олиш, долзарб ва илмий-амалий аcамиятга эга муаммо cисобланганлиги ушбу мавзуни тадKиKот объекти сифатида танлашга асос блиб хизмат Kилди.
ТадKиKотнинг диссертация бажарилган олий таълим илмий-тадKиKот ишлари билан боCлиKлиги.
Диссертация тадKиKоти Наманган давлат университети илмий тадKиKот ишлари режасининг 25/98 “Ккамароннинг ФарCона водийсида садиган турларидан табиий физиологик фаол моддаларни ажратиш, аниKлаш” (1999-2001), 3.Ф.3,15 раKамли “Флавоноидларни алкалоидлар ва бошKа физиологик актив моддалар билан KаттиK фазада таъсирини рганиш ва синтез Kилинган комплексларнинг физик-кимёвий тадKиKоти” (2003-2007) раKамли мавзусидаги фундаментал лойиcаси доирасида бажарилган.
ТадKиKотнинг маKсади Scutellaria сordifrons Juz. ва Scutellaria phyllostachya Juz. симликларининг флавоноидларини ажратиб олиш, уларнинг кимёвий тузилишини, фармакологик cамда бёKли хоссаларини аниKлашдан иборат.
ТадKиKотнинг вазифалари:
S. рyllostachya Juz. ва S. сordifrons Juz. симликларининг ер устки cамда илдиз Kисмларини экстракция Kилиш, фракцияларга ажратиб хроматография ва бошKа усуллар ёрдамида соф cолдаги моддаларни ажратиб олиш;
ажратилган флавоноидларнинг кимёвий тузилишини, хоссаларини кимёвий, инструментал ва спектроскопик усуллар ёрдамида тадKиK Kилиш;
ушбу икки тур симликлардан ажратиб олинган флавоноидларнинг фармакологик фаоллигини аниKлаш;
мазкур симлик флавоноидларининг йиCиндиси асосида табиий бёKлар олиш, улар таъсирида табиий cамда сунъий матоларни бяш.
ТадKиKотнинг объекти сифатида Scutellaria L. туркумига мансуб Scutellaria phyllostachya Juz. ва Scutellaria сordifrons Juz. турлари олинди.
ТадKиKотнинг предмети Scutellaria phyllostachya Juz. ва Scutellaria сordifrons Juz. симликларидан ажратиб олинган флавоноидлар, уларнинг кимёвий тузилишини кимёвий, физик-кимёвий, фармакологик ва бёKли хоссалари cисобланади.
ТадKиKотнинг усуллари. ТадKиKотлар жараёнида экстракция, устунли, юпKа Kатламли (ЮJХ) ва KоCоз хроматографияси (JХ), УБ, ИК, 1НЯМР спектроскопия, масс-спектрометрия усулларидан фойдаланилди.
ТадKиKотнинг илмий янгилиги Kуйидагилардан иборат:
илк маротаба ѕзбекистонда сувчи Scutellaria phyllostachya Juz. ва Scutellaria сordifrons Juz. симликларидан 26 та флавоноидлар, шу жумладан, 14 та гликозид ва 12 та агликонлар ажратиб олинган;
ажратилган моддаларнинг 20 таси флавон, 5 таси флаванон ва 1 таси изофлавонларга мансублиги аниKланган;
кимёвий ва физик-кимёвий усуллар воситасида янги флаванонларнинг кимёвий тузилиши (()-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметоксифлаванон, (()-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметокси флаванон эканлиги исботланган;
Scutellaria L. туркумига оид икки тур симлик экстрактларини ва флавоноидларини бёKли хоссалари cамда фармакологик фаоллиги аниKланган

ТадKиKотнинг амалий натижалари Kуйидагилардан иборат:
ушбу икки тур симликлардан ажратиб олинган флавоноидларнинг биологик фаоллиги, парацетамол ва гелиотрин алкалоидларидан заcарланишларга Kаршилик крсатувчи таъсири аниKланган;
Scutellaria phyllostachya Juz. симлигидан ажратиб олинган оробол-7-О-
·-D-изофлавонглюкозиднинг гепатопротектор таъсири, легалон доривор воситасидан самарадорлиги аниKланган;
адабиётларда маълум блмаган иккита янги флавононлар: Scutellaria phyllostachya Juz. симлигидан (()-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметоксифлаванон, (()-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон ажратиб олинган cамда уларнинг кимёвий тузилиши исботланган;
Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria cordifrons Juz. симликларининг спиртли, сув-спиртли экстрактидаги флавоноидлар йиCиндисининг бёKли хусусиятлари аниKланган, шу асосда моддалар орKали ярим жун, жун, ипак ва бошKа матоларни бяш технологияси таклиф этилган.
ТадKиKот натижаларининг ишончлилиги aжратиб олинган моддаларни тадKиK Kилишда замонавий физик тадKиKот усулларидан УБ, ИJ, 1НЯМР спектроскопия, масс-спектрометрия, юпKа Kатламли ва KоCоз хроматографияси, сифат реакциялари ва эталон моддалар билан таKKослаш усулларидан фойдаланилганлиги билан изоcланади. Мутахассисларнинг эксперт сифатида берган хулосалари, тадKиKот натижаларининг халKаро илмий конференциялардаги муcокамаси ва илмий нашрларда чоп этилганлиги, олинган натижаларнинг исботи блиб хизмат Kилади.
ТадKиKот натижаларининг илмий ва амалий аcамияти. ТадKиKот натижаларининг илмий аcамияти ѕзбекистон cудудида сувчи Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria cordifrons Juz. симликларидан кимёвий жиcатдан таркиби таcлил Kилиниб, 26 та флавоноид ажратиб олинганлиги 2 та янги флаванонларнинг кимёвий хоссалари тадKиK этилиб, тузилиши аниKланганлиги билан белгиланади, олинган натижалар шу соcадаги илмий-тадKиKот ишларида Kлланилиши билан муcим аcамият касб этади.
ТадKиKот натижаларининг амалий аcамияти шундаки, ажратиб олинган бир Kатор флавоноидлар ((+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметокси флавонон, (+)-5,2-дигидрокси -6,7,6-триметоксифлавонон, хризин (5,7-дигидрокси-флавон), норвогонин (5,7,8-тригидроксифлавон) ва оробол-7-О-
·-D-глюкопиронозиднинг фармакологик фаоллиги бйича заcарлилик даражаси оз, биологик таьсири бйича организмда гепатозаcарли гелиотрин алкалоиди таъсирида юзага келтирадиган бузилишларда гепатоcимояловчи фаолликка эга, оробол-7-О-
·-D-глюкозид флавоноиди гепатоcимояловчи таъсирига кра тиббиётда кенг Kлланиладиган легалон доривор воситаси рнида Kлланилиши мумкинлиги фармакологлар томонидан тасдиKланди. ТадKиKот натижалари махаллий симлик хом ашёси асосида самарали доривор воситаларини ишлаб чиKаришга хизмат Kилади.
ТадKиKот натижаларининг жорий Kилиниши Scutellaria туркумига оид S. phyllostachya ва S. cordifrons симликларининг иккиламчи метаболитлари: ажратиш, кимёвий тузилиши ва биологик активлиги бйича олинган илмий натижалар асосида:
Scutellaria рhyllostachya Juz. симлигидан ажратиб олинган вогонин, хризин ва норвогонин моддаларидан ФА-Ф7-Т184 раKамли «ѕзбекистонда симликларининг терпеноидлари ва фенол бирикмалари кимёси» грантида S. adenostegia Briq. симлигидан олинган флавоноидларни таcлил Kилишда стандарт сифатида фойдаланилган (ѕзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг 2018 йил 13 февралда 383-раKамли маълумотномаси). Натижада вогонин, хризин ва норвогонин моддалари S. adenostegia Briq. симлиги флавоноидларини исботлаш имконини берган;
Scutellaria L. турларидаги флавоноидларнинг спектрлари таcлили натижалари хорижий етакчи илмий журналларда бирикмаларни идентификация Kилиш cамда тузилишини аниKлашда фойдаланилган (Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]2011, V. 28, № 10, ResearchGate, IF - 12.61; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 2011, V. 67 № 23, ResearchGate, IF 3.04; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]V. 28, № 7. ResearchGate, IF - 0.93; Journal: BMC complementary and alternative medicine, 2017, V. 17, № 431, ResearchGate, IF - 2.94; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]V. 57, № 30, ResearchGate, IF - 2.08; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]2011, V. 59, № 12, ResearchGate, IF - 1.56). Натижада ажратиб олинган флавоноидларнинг тузилишини исботлаш имконини берган;
Scutellaria рhyllostachya Juz. ва Scutellaria сordifrons Juz. турлари бйича нашр этилган материалларидан Хитой ХалK Республикасининг Шинжон Этномедицина муcандислик-техник марказида Scutellaria L. туркими флавоноидларини хемосистематик таcлил Kилишда фойдаланилган (Хитой ХалK Республикасининг Шинжон Этномедицина муcандислик-техник маркази 2018 йил 3 январ маълумотномаси); Натижада флавоноидларнинг тузилишини тавсифлаш имконини берган;
Scutellaria рhyllostachya Juz. ва Scutellaria сordifrons Juz. турлари бйича нашр этилган материалларидан Сургут давлат университетида ажратиб олинган флавоноидларни таcлил этишда фойдаланилган (Сургут давлат университети 2018 йил 23 январ маълумотномаси). Бу натижалар фенолли бирикмалар тузилишини аниKлашнинг имконини берган.
ТадKиKот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадKиKот натижалари 9 та халKаро ва 6 та республика илмий-амалий анжуманларида муcокамадан тказилган.
ТадKиKот натижаларининг эълон Kилинганлиги. Диссертация мавзуси бйича 20 та илмий-тадKиKот иши нашр этилган, улардан ѕзбекистон Республикаси Вазирлар Маcкамаси cузуридаги Олий аттестация комиссиясининг кимё фанлари бйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияларининг асосий илмий натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 5 та, жумладан, 3 таси халKаро ва 2 таси Республика журналларида нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва cажми. Диссертация таркиби кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рйхати ва иловалардан иборат. Диссертациянинг cажми 111 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш Kисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурийлиги, маKсад ва вазифалари асослаб берилган, тадKиKотнинг объекти ва предмети ифодаланган, тадKиKотнинг ѕзбекистон Республикасида фан ва технологияларни ривожлантириш йналишига мувофиKлиги келтирилган, тадKиKотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён Kилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган, олинган натижаларнинг назарий ва амалий аcамияти очиб берилган, тадKиKот натижаларининг амалиётга жорий этиш асослари келтирилган, нашр Kилинган илмий ишлар ва диссертациянинг тузилиши бйича маълумотлар берилган.
Диссертациянинг “Иккиламчи метаболитларнинг умумий хусусияти, флавоноидлар таснифи, хоссалари ва тузилишини аниKлаш усуллари” деб номланган биринчи боби, биринчи блимида ккамарон симлиги cаKида умумий маълумотлар, флавоноидлар cаKида умумий тушунчалар деб номланган иккинчи блимининг биринчи Kисмида флавоноидларни флавонлар, флавоноллар, флаванонлар, флаваноноллар (дигидро-флавоноллар), антоцианидинлар, лейкоцианиданлар, катехинлар, халконлар, дигидрохалконларга классификацияланиши, иккинчи Kисмида изофлавонларни ва уларнинг: изофлавонлар, изофлаванонлар, гомоизофлаванонлар, 3,9-дигидроизофлаванонларга классификацияланиши, кейинги Kисмида бифлавоноидларнинг флавоноидлар тузилиши, заро Kай cолатда бирикишига Kараб агатисфлавонлар, куперссфлавонлар, аментофлавонлар, 2,3-дигидроаментафлавонлар, хинокифлавонлар ва шу каби бифлавоноидлар гуруcларига ажралиши cаKидаги маълумотлар келтирилган.
Флавоноидлар тузилишини аниKлаш усуллари деб номланган учинчи блими биринчи Kисмида флавоноидлар тузилишини кимёвий реакциялар асосида аниKлаш усуллари, иккинчи Kисмида флавоноидлар тузилишини аниKлашнинг физикавий усуллари акс этган блиб, унда дастлаб молекуладаги
·
·* ва n
·* тишларига кра флавоноидларнинг Kайси гуруcга мансублиги, УБ-спектроскопия усули билан таcлил Kилиниши, ИJ-спектроскопия усули ёрдамида флавоноидлар молекуласига Kандай функционал гуруcлар киритилганлигини валент ва деформацион тебранишлар асосида таcлил Kилиниши, 1Н ва 13С-ЯМР спектроскопия усулари ёрдамида молекулада протонлар cамда углерод атомларини Kандай cолатда жойлашиб флавоноидлар тузилишини cосил Kилиши ёритиб берилган.
Масс-спектрометрия ёрдамида флавоноид молекулаларининг тузилиши ва молекуляр массасини аниKлаш усуллари cаKида маълумотлар келтирилган.
Флавоноид моддаларнинг бёKли хусусиятлари деб номланган тртинчи блимида, флаваноидларнинг симлик ва тирик организм cужайралари тKималарида синтезланиши, табиий бёK моддалар физиологик ва антибиотик фаоллигига кра доривор моддалар сифатида Kлланилиши, флавоноидларнинг сариK рангли бёK таркибида кислород тутган 4-хромон ва хроменнинг гидрокси-, метокси-, метилендигидрокси cосилалари блган флавоноидлар – флавон, флавонол, флаванон, флаванонол, изофлавонлар ва антоциан cосилалари кириши cаKидаги маълумотлар келтирилган.
Биринчи бобининг бешинчи блимида Scutellaria L. туркумига кирган симликлар флавоноидларининг бутун жаcон миKёсида кенг кламда илмий текширилганлик даражаси, ажратиб олинган флавоноидларнинг муcим биологик фаолликлари келтирилган ва уларнинг синфларга блиниши тCрисида умумий маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Scutellaria L. туркумига оид S. phyllostachya ва S. cordifrons симликлар флавоноидларининг таcлили» деб номланган иккинчи бобининг биринчи блимида: тадKиK этилган симликлар тCрисида KисKача маълумот, иккинчи блимда асосан тадKиKот олиб бориш схемаси, шунингдек, Scutellaria L. туркумига мансуб 2 тур симликлардан ажратиб олинган флавоноидлар рйхати, уларни ажратиб олиш, янги моддаларнинг кимёвий тузилишини ва хоссаларини аниKлаш таcлили тлиK баён этилган. Шу билан бирга, фармакологик хусусиятлари крсатиб берилган.
ѕсимликларни экстракция Kилиш жараёни (1-расм) 9-10 маротаба этанол билан хона cароратида олиб борилди ва олинган спиртли экстракт роторли буCлатгичда буCлатилди.

1-расм. Scutellaria туркумига кирувчи симликларининг ер устки ва илдиз Kисмидан флавоноидларни ажратиб олиш схемаси
Jуюлтирилган экстракт сув билан суюлтирилиб, ажратгич воронкада Kутбсиз эритувчилар (гексан, петролей эфири, экстракцион бензин) ёрдамида лиопофил моддалардан тозаланди ва хлороформ, этилацетат, н-бутанолли фракцияларга блинди. Олинган фракциялар юпKа Kатламли хроматография (ЮJХ) усулида текширилиб, устунли хроматография усулида индивидуал моддаларга ажратилди. Элюатлардан тушган кристаллар ЮJХ орKали текшириб борилди, зарур cолда Kайта кристаллаш, препаратив хроматография, полиамид, силикагел, целлюлоза адсорбентларида хроматография усулларидан фойдаланган cолда тоза флавоноидлар ажратиб олинди.
Scutellaria туркумига кирувчи иккита симликнинг ер устки ва илдиз Kисмидан флавоноидларни аниKлаш натижасида улардан 26 та тоза cолдаги моддалар ажратиб олинди, улардан 2 тасининг тузилиши адабиётларда маълум блмаган янги моддалардир (1-жадвал).
1-жадвал
ѕрганилган симликлардан ажратиб олинган флавоноидлар ва уларнинг гликозидлари
Scutellaria phyllostachya Juz.
Scutellaria сordifrons Juz.

Ер устки Kисмидан ажратиб олинган флавоноидлар

Байкалеин (5,6,7-тридроксифлавон), вогонин (5,7-дигидрокси-8-метоксифлавон), байкалин (байкалеин-7-О-(-D-глюкопироназид)
(()-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметоксифла-ванон, ривулярин (5,2-дигидрокси-7,8,6-триметоксифлавон), диосметин-7-О-(-D-глюкопироназид, байкалеин-6-О-
·-D-глю-куронид

Илдиз Kисмидан ажратиб олинган флавоноидлар

(+)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси-флаванон, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон, вогонин (5,7-дигидрокси-8-метоксифлавон), хризин (5,7-дигидроксифлавон), норвогонин (5,7,8-тригидроксифлавон), хризин-7-О-(-D-метилглюкуронид, апигенин-7-О-(-D-глюкуронид, байкалеин-7-О-(-D-глюкопиранозид, ороксилозид, скутеллареин-7-О-(-D-глюкуронид, апегинин-7-О-(-D-глюкозид, норвогонин-7-О-(-D-глюкозид, оробол-7-О-
·-D-глюкозид, лютеолин-7-О-(-D-глюкуронид
(±)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси-флаванон, (-)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетра-метоксифлаванон, хризин (5,7-дигидрокси-флавон), ривулярин (5,2-дигидрокси-7,8,6-триметоксифлавон), 5,2,6-тригидрокси-7,8-диметоксифлавон, 5,2,6-тригидрокси-6,7,8-триметоксифлавон, норвогонин-7-O-
·-D-глюкопиранозид, норвогонин-7-О-глюкуронид, 2(S)-5,2-дигидрокси-7-О-(-D-глюкопироназилфлаванон, 5,8-диметокси-7-О-(-D-глюкуронидопироназилфлавон, изоску-теллареин (5,7,8,4-тетрагидроксифлавон), байкалеин-7-О-(-D-глюкопиранозид

Изоc: ажратиб олинган янги моддалар KуюK cарфлар билан келтирилган
1-жадвалда келтирилган флавоноидлар тегишли симликлардан биринчи марта ажратиб олинган.
Бирикмаларнинг тузилиши адабиётларда маьлум блган моддаларнинг спектрал маълумотлари ва кимёвий реакциялари асосида, шу билан биргаликда физикавий константаларига солиштириб аниKланди.
ѕсимликдан ажратиб олинган фенол табиатли моддаларнинг 20 таси флавон cосилалари блиб, уларнинг 12 таси флавон гликозидлари cисобланади (1-жадвал).

Янги флаванонларнинг тузилиши
1. (+)-5,2(-дигидрокси-6,7,6(-триметоксифлаванон
Scutellaria phyllostachya Juz. симлиги илдиз Kисмидан ажратиб олинган (1) флавоноид УБ-спектрида ((mах, этанол, нм): 290, 346 максимум ютилишга эга блиши унинг флаванон бирикмаларига хос эканлигини крсатади. Крилаётган бирикманинг ИJ-спектрида Kуйидаги соcаларда тегишли гуруcларга хос ютилиш чизиKлари кузатилади: 3300 см-1 - гидроксил гуруcлари, 2955, 2923 см-1 - метоксил гуруcлари, 1641 см-1`- (-пирон карбонил гуруcи, 1598 см-1 - ароматик С=С Kш боCи.
1 - флаваноннинг ПМР спектрида (CCl4+C6D6 эритувчилар аралашмаси, 100 МГц ) С cалKадаги Н-2 протони 5,89 м.у. (дд, J1=2,8 Гц; J2=13,2 Гц); Н-3ax протони 3,76 м.у. (дд, J1=17,3 Гц; J2=13,2 Гц); Н-3eq 2,41 м.у. (дд, J1=17.3, Гц J2=3,2 Гц) сигналларга эга. А cалKа Н-8 протони 5,93 с., А ва В cалKаларда 3 та метоксил гуруcларнинг протонлари 3,54; 3,73; 3,79 м.у. ларда синглетлар кринишида, Н-3 протони 6,45 м.у. кенгайган дублет (8,0) cолида, Н-4 7,00 м.у. соcасида триплет кринишда (8,0), Н-5 6,32 м.у. да кенгайган дублет (7,4) cолида, 2-OH, 5-OH гидроксил протонлари эса мос равишда 9,29 м.у. ва 11,97 м.у. ларда кенгайган синглет кринишида намоён блади.
С18Н18О7, M+ 346, 13 EMBED Equation.3 1415+ 57,16((с 0.1, хлороформ-метанол, 1:2) блган 1-оптик фаол модда флаванон cосилаларига хос блган хоссаларни ифодалайди.
1-расм. (+)-5,2(-дигидрокси-6,7,6(-триметоксифлаваноннинг ПМР-спектри

Шундай Kилиб, олинган натижалар ажратилган флаванон А cалKасининг С-5 да гидроксил, С-6, С-7ларда 2та метоксил ва В cалKасининг С-2 гидроксил, С-6 метоксил ринбосарлари алмашинган молекуласи эканлигини тасдиKлайди.
Флавоноиднинг масс-спектрометрик усулда аниKланган молекуляр массаси 346га тенг. Масс-спектрда молекуляр ион чизиCидан 346 (М+) бошKа m/z Kиймати 328 (M-H2O), 313 (M-H2O-CH3) (100%), 285, 197, 196, 181, 168, 153 ва бошKа блган ионларга хос чизиKлар намоён блди. Бу эса, флаванон (1) таркибида учта метоксил ва иккита гидроксил гуруcлари мавжудлигини крсатади. Ион а+ максимум чKKиси m/z 196 масс-спектрда аниKланишига кра иккита СH3O- ва битта ОН-гуруc А cалKада жойлашганлигини ифода этади.
Scutellaria cordifrons Juz. симлигидан (±)-5,2(-дигидрокси-6,7,6(-триметоксифлаванон олинган блиб, ажратиб олинган (1) флаванон спектрал маълумотлари ва хроматографик силжишига мос келади. Лекин, флаванон оптик фаол блиб Kутбланган нур текислигини нг томонга буради. 1-флаванон Н-2 протони ПМР спектрида С-3 (Н-3ах) cолатдаги протонлардан бири билан спин-спин заро константаси (ССѕТД) 13,2-13,7 Гц блиб, молекуласидаги экваториал ориентация cолатда блишини крсатади.
Бундан келиб чиKиб, 1-флаванон (+)-5,2(-дигидрокси-6,7,6(-триметок-сифлаванонга тCри келади.
Шуни эътиборга олиш керакки, Kутбланган нур текислигини нг томонга бурувчи флаванонлар табиатда жуда кам учрайди.
13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415
2. (+)-5,2-Дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон (2) Scutellaria phyllostachya Juz. симлиги илдиз Kисмидан ажратиб олинган (2) УБ спектрида (mах, этанол, нм: 282, 32 максимум ютилишга эга блиши флаванон бирикмаларига хос эканлигини крсатади.
Крилаётган бирикма ИJ спектрида тебранишлар частотаси 3450-3600 см-1 блган соcада гидроксил гуруcлари, 2930, 2923 см-1 -метоксил гуруcлари, 1662 см-1 -карбонил гуруcининг (-пирони, 1615, 1575 см-1 -ароматик С=С Kш боCларининг ютилиш чизиKларини намоён Kилади.
2-флаванон ПМР-спектрида (CCl4+C6D6 эритувчилар аралашмаси, 100 МГц) С гетероcалKасидаги Н-2 протони 5,88 м.у. (дд, J=2,9 Гц, J=13,7 Гц); Н-3ax протони 3,77 м.у. (дд, J1=17,3 Гц, J2=13,7 Гц); Н-3eq 2,45 м.у. (дд, J1=17,3 Гц, J2=2,0 Гц) сигналларга эга. А ва В cалKада 4 та метоксил гуруcлар 3,61; 3,70; 3,73; 3,91 м.у. да синглетлар кринишида, Н-3 протони 6,45 м.у. кенгайган дублет (7,5) cолида, Н-4 7,01 м.у. соcасида триплет кринишда (8,4), Н-5 6,33 м.у. да кенг дублет (8,0) cолида, 2-OH, 5-OH гидроксил протонлари мос равишда 9,27 м.у. ва 11,80 м.у. ларда кенгайган синглетлар кринишидаги сигналлар ютилиши чизиKлари намоён блади.

2-расм. (+)-5,2-Дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаваноннинг ПМР-спектри

С19Н20О8, M+ 376, у оптик фаол модда блиб 13 EMBED Equation.3 1415 = + 58,18( (с 0,1; метанол), флаванон cосилалаларига хос блган хоссаларни намоён Kилади. ЮKорида баён этилган спектр маълумотларига кра ажратилган флаванон А cалKасининг С-5 да гидроксил, С-6, С-7, С-8 cолатларда 3 та метоксил ва В cалKасининг С-2 гидроксил, С-6 метоксил ринбосарларига алмашинган молекула эканлиги тасдиKланди.
Флавоноиднинг масс-спектрометрик усулда аниKланган молекуляр массаси 376 га тенг. Масс-спектрда молекуляр ион чизиCидан 376 (М+) бошKа m/z Kиймати 358 (M-H2O), 343 (M-H2O-CH3), 315, 226 (a+), 211, 183, 131, 119, 83 ва 69 (100%) блган ионларга хос чизиKлар намоён блди. Бундан келиб чиKиб, флаванон (2) таркибида тртта метоксил ва иккита гидроксил гуруcлари мавжудлиги намоён блади. Ион а+ максимум чKKиси m/z 226 масс-спектрида аниKланишига кра, учта СH3O- ва битта ОН-гуруc А cалKада, биттадан ОН ва СН3О-гуруcлар эса В cалKада жойлашган.
(2) Флаванон спектрал ва хроматографик маълумотлари Scutellaria cordifrons Juz. симлигидан ажратиб олинган (-)-5,2(-дигидрокси-6,7,8,6(-тетраметоксифлаванон маълумотларига мос келади. Лекин, флаванон оптик фаол блиб, Kутбланган нур текислигини нг томонга буради. 2 - Флаванон ПМР спектрида Н-2 протони С-3 (Н-3ах) cолатидаги протонларидан бири билан J1=13,3 Гц, J2=13,7 Гц ССѕТД cосил Kилиб, молекуланинг В cалKасига нисбатан экваториал ориентация cолатида блишини крсатади.
13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415
Олинган спектр маълумотларига кра 2- флаванон (+)-5,2(-дигидрокси-6,7,8,6(–тетраметоксифлаванонга тCри келади.
Шуни эътиборга олиш керакки, Kутбланган нур текислигини нг томонга бурувчи энантиомер флаванонлар табиатда жуда cам кам cолларда учрайди.
Шундай Kилиб, 2-флаванон 1-флаванондан Kшимча, 8-cолатда -OCH3 гуруc борлиги билан фарKланади.
3. Тузилиши маълум блган флавоноидларнинг таcлили
Scutellaria L. туркумига кирувчи, ѕзбекистонда сувчи икки тур симликлардан биринчи марта адабиётларда маълум блган 24 та флавоноид ажратилди, улардан 8 таси флавон агликон cосилалари, 12 таси флавон гликозидлари, 1 таси изофлавонгликозиди, 1 таси флаванонгликозиди, 2 таси флаванон cосилаларидир. Маълум флавоноидларни идентификация Kилишда кимёвий реакциялар, спектрларининг таcлили, олинган натижаларни адабиётлардаги маълумотлар билан солиштириш cамда тоза cолдаги моддаларни маълум стандартлар билан таKKослаш орKали моддаларнинг тузилиш формулаларини аниKлашга эришилди. Тузилиши аниKланган флавоноидларнинг формулалари Kуйидаги жадвалда келтирилган.

2-жадвал
Scutellaria phyllostachya Juz. ва Scutellaria сordifrons Juz. симликларидан ажратиб олинган флавоноидлар

Флавон
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

Байкалeин
OH
OH
OH
H
H
H
H
H
H

Байкалеин-7-О-(-D-Glcp
OH
OH
Glcp
H
H
H
H
H
H

Байкалеин-6-О-(-DGlcua
OH
Glcua
OH
H
H
H
H
H
H

Вогонин
OH
H
OH
OCH3
H
H
H
H
H

Норвогонин
OH
H
OH
OH
H
H
H
H
H

Норвогонин-7-О-(-Glcp
OH
H
Glcp.
OH
H
H
H
H
H

Вогонозид
OH
H
Glcua
OCH3
H
H
H
H
H

Ороксилозид
OH
OCH3
Glcua
H
H
H
H
H
H

Хризин
OH
H
OH
H
H
H
H
H
H

2-жадвал давоми

Хризин-7-О-MeGlcuA
OH
H
MeGlcua
H
H
H
H
H
H

Апигенин-7-О-(-D-Glcua
OH
H
Glcua
H
H
H
ОH
H
H

Апигенин-7-О-глюкозид
OH
H
Glcp.
H
H
H
ОH
H
H

Скутеллареин-7-О-Glcp
OH
OH
Glcp
H
H
H
ОH
H
H

Изоскутеллареин
OH
H
OH
OH
H
H
ОH
H
H

Лютеолин-7-О-Glcua
OH
H
Glcua
H
H
OH
OH
H
H

Ривулярин
OH
H
OCH3
OCH3
OH
H
H
OCH3
H

Диосметин-7-О-
·-Glcp
OH
H
Glcp
H
H
H
OCH3
H
ОH

5,2,6-тригидрокси-6,7,8-триметоксифлавон
OH
OCH3
OCH3
OCH3
OH
H
H
OH
H

5,8-диметокси-7-О-Glcua
OCH3
H
Glcua
OCH3
H
H
H
H
Н

5,2,6-Тригидрокси-7,8-диметоксифлавон
OH
H
OCH3
OCH3
OH
H
H
OH
Н13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415
(±)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси-флаванон: R=H (-)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон: R=OCH3
13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415
Оробол-7-О-
·-D-глюкопиранозид4. ѕрганилган симликларнинг фармакологик хоссалари
Ажратиб олинган бирикмаларнинг фармакологик фаолликлари ѕзР ФА ѕМКИ фармакология ва токсикология блимида тиб.ф.д., профессор В.Н. Сыров ва б.ф.д., етакчи илмий ходим З.А. Хушбактовалар раcбарлигида рганилган. ѕсимликлардан ажратиб олинган ((+)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси флавонон, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлавонон, хризин, норвогонин ва оробол-7-О-
·-D-глюкопиронозид) флавоноидлар фармакологик фаоллигини текшириш натижасида ушбу бирикмаларнинг заcарлилик даражаси кичик (DL50>3000мг) эканлиги аниKланган. Бу флавоноидланинг айримлари биологик таъсирига кра, гепатоcимоялаш фаоллигига эга эканлиги аниKланди. ѕрганилаётган бирикмалар 7 кун давомида 10 мг/кг (оCиз орKали) дозада сичKонларга киритилганда, организмга гепатозаcарли таъсирга эга блган гелиотрин алкалоиди тери остига юборилганда (300мг/кг), уларнинг заcарли бузилишларга тсKинлик Kилиши крсатилган.
Олинган тажриба маълумотларига кра, улар гепатапротектор воситаси сифатида жигар тKимасидаги cужайраларни деструкциясини камайтиради. Буни Kон зардобидаги гепатоцидлар цитолизи синдроми маркери- аланинаминотрансферазанинг (АлАТ) назоратдагига Kараганда фаоллик даражаси паст блишини крсатади. Бу cолатда аниK бир рангни гепатоцидлар мембраналардаги липидларни рганилаётган флавоноидлар cимоя вазифасини бажариб, у гелиотрин киритилгандан снг пероксидланиш жараёни фаоллигидан cимоя Kилади, чунки жигар cужайраларини цитолизи ва малон диальдегид (МДА) миKдорий таркиби орасидаги мусбат корреляция кузатилди.
Бунда каламушларда жигарнинг юKори даражада гликогенни синтез Kилиш функцияси ва шу билан бирга гепатоцидларнинг монооксигенатизм фаоллиги cам саKланиб Kолди, бу флавоноидлар юборилган сичKонларда гексенал уйKуси KисKаргани орKали аниKланди. Шунингдек, флавоноидлар (айниKса охирги иккитаси) таъсирида юKори гелиотрин интоксикация шароитида жигарни т пуфак функцияси саKланиб Kолди.
ѕрганилган флавоноидлар (оробол-7-О-
·-D-глюкозид мисолида криб чиKилган), каламушлар жигарининг парацетамолли зарарланган cолатларида cам гепатоcимоявий таьсир крсатди. Бунда оробол-7-О-
·-D-глюкозид гепатоcимоявий таьсири бйича тиббиётда Kлланиладиган легалон дори воситасидан Kолишмаслигини крсатди cамда улар потенциал гепатаcимоя воситаси сифатида Kлланишга тавсия этилди.
5. Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria сordifrons Juz. симликларидаги флавоноидларнинг бёKли хусусиятлари. Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria сordifrons Juz. -симлигининг ер устки Kисмидан 80єС cароратда сувли, сув-спиртли, спиртли экстрактлари олинди.
Экстрактлар кукун cолига келтирилиб нейтрал ва ишKорий муcитли ванналарда cар хил тузлар ва тузларсиз, жун матоларининг бялган намуналари олинди. Матонинг массасига нисбатан бёKнинг массаси 4-5%, темир (II) сульфат бёK массаси бйича 1:0,1 нисбатда, ванна модули 1:50, бяш cарорати 80єС.
Бяш нейтрал шароитда флавоноид бёKнинг сув билан суспензияси тайёрланиб, снгра бяш турли тузлар иштирокида бялганда сариKдан жигарранггача блган ранглар спектри олинди.
Олинган натижаларда аниKланишича, жунли мато симликнинг сувли экстракти асосида бялганда, Kшилаётган тузга Kараб cар хил ранглар: сариK, зарCалдоK рангли ва жигарранг; сув спиртли экстракти асосида эса: сариK ранг устунлигидаги кенг ранглар спектри cосил Kилинди. Жун матолардан олинган намунанинг физик-кимёвий таcлил натижалари ГОСТ I-ГК504 талабларига мос келди.
«Технологиялар маркази-Наманган» МЧЖ ида 500 см матони FeSO47H2O ва Scutellaria сordifrons Juz. симликларининг ер устки Kисмидан олинган бёK билан № 34/5 кордли ип, № 50/2 эшиб тайёрланган брезент матоси бялди ва тажриба синов далолатномаси олинди. 2 та муаллифлик гувоcномасини олиш учун ихтирога хужжатлар таKдим этилди (№ IAP 20160477; 15.11.2016, № IAP 201704499; 22.11.2017).
Диссертациянинг «S. сordifrons ва S. phyllostachya симликларининг флавоноидларини ажратиб олиш тадKиKотлари» деб номланган учинчи бобида тадKиKот объекти ва усуллари, Scutellaria phyllostachya Juz, Scutellaria cordifrons Juz. симликларининг ер устки, илдиз Kисмини экстракция Kилиш, экстрактни фракцияларга блиш, йиCмаларни хроматографик усуллар ёрдамида текшириш, тадKиKотнинг кимёвий ва физик-кимёвий усулларидан фойдаланиб олинган натижалар асосида флавоноидлар тузилишини аниKлаш тажрибалари тлиK баён этилган.

ХУЛОСАЛАР
ѕзбекистон флорасида сувчи Scutellaria туркумига оид S. phyllostachya ва S. cordifrons симликларининг иккиламчи метаболитлари: ажратиш, кимёвий тузилиши ва биологик активлиги мавзусидаги диссертация иши бйича олиб борилган тадKиKтлар натижасида Kуйидаги хулосалар таKдим этилди:
1. Илк бор Scutellaria L. туркумига мансуб ѕзбекистонда сувчи S. phyllostachya, S. cordifrons Juz. симликларининг ер устки ва илдиз Kисмларининг флавоноид таркиби таcлил Kилинди.
2. Текширилган симликлардан 26 та флавоноид ажратиб олинди, улардан 2 та янги (+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметокси флавонон, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси флаванонлар S. phyllostachya. симлигидан ажратилган блиб, ушбу моддаларнинг тузилиши кимёвий реакциялар натижалари ва УБ, ИJ, 1НЯМР спектр маълумотлари асосида янги модда эканлиги крсатиб берилди cамда ажратиш усули тавсия этилди.
3. Поляриметрия методи орKали, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметокси флавонон, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси флавонон моддалари Kутубланган нур текислигини нга бурувчи оптик антиподи эканлиги исботланди.
4. Текширилган симликлардан кимёвий тузилиши маълум блган 24 та флавоноидлар, шу жумладан, 20 та флавон (8 та эркин агликон ва 12 та гликозидлар), 1та изофлавон, 3 та флаванон (2 та эркин агликон ва 1 та флаванон гликозид) ажратиб олинганлиги крсатиб берилди cамда мазкур моддаларнинг кимёвий тузилиши исботланди.
5. Фармакологик текширувлар натижасида ажратиб олинган флавоноидларнинг заcарлилик даражасининг камлиги, организмда гелиотрин алкалоиди келтирадиган заcарланишларга тсKинлик Kилиши, оробол-7-O-
·-D-глюкозид моддасини легалон дори воситаси рнида ишлатиш тавсия этилди.
6. ѕсимлик ер устки Kисмининг сувли, сув-спиртли, спиртли экстрактларини жун, ярим жун, табиий ипак матолари cар хил тузлар иштирокида бяш хоссалари рганилиб, кенг ранглар спектри cосил Kилиши крсатилди. Тажриба натижалари асосида матолар (жун, ярим жун, табиий ипак)ни бяшнинг Kулай шароити аниKланди ва стандарт талабларига мос крсатиб берилди.
НАУЧНЫЙ СОВЕТ PhD.27.06.2017. К.05.01
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЁННЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ
ФЕРГАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

НАМАНГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СИДДИКОВ ГОПУРЖОН УСМОНОВИЧ
ВТОРИЧНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ РАСТЕНИЙ РОДА SCUTELLARIA ФЛОРЫ УЗБЕКИСТАНА S. PHYLLOSTACHYA И S. СORDIFRONS: ВЫДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА, БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ02.00.10 - Биоорганическая химия

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
ПО ХИМИЧЕСКИМ НАУКАМ
Фергана – 2018


Тема диссертации доктора философии (PhD) по химическим научном зарегистрирована в Высшей аттестационной комисии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за номером B.2017.3.PhD/K72
Диссертация выполнена в Наманганском государственном университете.
Автореферат диссертации на трех языках (узбекском, русском, английском (резюме) размещен на веб-странице Научного совета (www.fdu.uz) и на Информационно-образовательном портале «ZiyoNet» ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Научный руководитель Абдуллаев Шавкат Вахидович
доктор химических наук, профессор
Официальные оппоненты Гафуров Махмуджон Бакиевич
доктор химических наук, старший научный
сотрудник
Мамадалиева Нилуфар Зокировна
кандидат химических наук, старший научный сотрудник
Ведущая организация Самаркандский государственный университет
Защита диссертации состоится «__» ___________2018 в ___ часов на заседании Научного совета PhD.27.06.2017.K.05.01 при Ферганском государственном университете ( Адрес:150100 г. Фергана, ул. Мураббийлар,19. Тел. (99873) 244-44-02, факс: (99873) 244-44-91).
С диссертацией можно ознокомиться в Информационно-ресурсном центре Ферганского государственного университета (регистрационный номер №________) ( Адрес:150100 г. Фергана, ул. Мураббийлар, 19. Тел. (99873) 244-44-02, факс: (99873) 244-44-91, e-mail: [email protected]).
Автореферат диссертации разослан «____»_____________ 2018 года.
(реестр протокол рассылки №______от________2018 года).
В.У. Хужаев
Председатель научного совета по
присуждению учёных степеней, д.х.н.

Ш.А. Мамажонов
Учёный секретарь научного совета по
присуждению учёных степеней, к.п.н., доцент

И.А. Абдугафуров
Председатель научного семинара при Научном
Совете по присуждению учёных степеней, д.х.н.

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Из шести тысяч ста растений, произрастающих в мире, более шести тысяч используются в повседневной жизни человека. Из них одна тысяча пятьсот видов являются лекарственными растениями. На сегодня выделение лекарственных веществ из растений, их химическое строение и определение биологической активности, использование в практических целях является ведущим в проводимых исследованиях. В научной медицине 45% лекарственных препаратов выделяются из растений. В настоящее время потребность в природных лекарственных препаратах возрастает. Так как синтезированные препараты, хотя быстро и качественно действуют, но при долгом их применении в организме происходят нежелательные явления. В связи с этим выделение из растений физиологически активных веществ, синтез их производных, создание новых эффективных лекарственных средств для медицины является актуальной задачей.
На сегодня в мировом масштабе большое внимание уделяется изучению химического состава видов растений, содержащих большое количество биологически активных веществ. К ним относятся растения рода Scutellaria L. (шлемник), свыше 65 видов этого растения исследовано на содержание химических веществ, среди них выделены фенолкарбоновые кислоты, фенилпропаноиды, иридоидные гликозиды, дитерпены, флавоноиды, лигнаны и другие природные соединения. Из данных растений выделены лакризид, леспефлан, флакарбин, флакумин, рутин, ликвиритон, датискан, фламин, силибор, которые широко используются в медицине как эффективные лекарственные средства.
В нашей стране повседневно проводятся широкомасштабные исследования и мероприятия по разработке импортозамещающих природных лекарственных средств на базе местных лекарственных растений и обеспечению населения качественными лекарственными препаратами. В частности, проводятся научные изыскания на примере растений Scutellaria L., произрастающих в Республике Узбекистан, из данных растений выделены флавоноиды, определено их химическое строение, изучена фармакологическая активность. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 4 направлении намечено развитие фармацевтической промышленности по обеспечению населения каче &.<>JLjpr„†€ЊЋђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· &048Соответствие исследования с приоритетными направлениями развития науки и технологий Республики. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий Республики VI. «Медицина и фармакология».
Степень изученности проблемы. Изучено более 65 видов растений Scutellaria из которых выделено около 330 фенолсодержащих веществ. Изучением этих растений, определением химического строения, фармакологическими свойствами, изготовлением лекарственных препаратов занимались ряд зарубежных ученых: Y. Imoto, H. Kizu, T. Namba, N. Joshee, Y.Y. Zhang, C.R. Yang, Z.H. Zhoy, J. Miao, T. Tomimori, S. Shibata, Y. Kikuchi, Y. Miaichi, И.И. Чемесова, Н.К. Чирикова, В.И. Литвиненко, Т.П. Попова, М. Иинума, А.Л. Буданцев и другие. Выделенные из этих растений байкалин, байкалеин и вогонин имеют антибактериальные, антивирусные, противовоспалительные и противосудорожные свойства, являются перспективными препаратами при лечении рака, СПИДа.
В Республике в развитие данного направления большой вклад внесли В.М. Маликов, Э.Х. Ботиров, Ш.В. Абдуллаев, М.П. Юлдашев, Р. Мурадов, Ф.Д. Насруллаев, А.М. Каримов, К.А. Эшбакова и другие. С их стороны выделен ряд новых неизвестных флавоноидов из растений рода Scutellaria L., доказаны строения этих веществ и фармакологическая активность. На основании сказанных выше сведений исследование новых видов растений Scutellaria L. имеет научно-практическое значение.
На сегодня из шлемников (Scutellaria L.) выделен ряд флавоноидных веществ, но принимая во внимание природные запасы этих растений, а также не изученность ряда видов этого растения, целосообразно вести новые исследования, получить новые эффективные вещества и, таким образом, это указывает на научно-практическое значение проблемы и является основанием выбора этих растений как объектов исследования.
Связь исследования с планом научно-исследовательских работ высшего учебного заведения и научно-исследовательской организации, где выполнена диссертационная работа. Диссертационная работа выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ Наманганского государственного университета 25/98 “Выделение и доказательство строения природных физиологически активных веществ из шлемников Ферганской долины” (1999-2001), 3.Ф.3,15 “Твердофазный синтез флавоноидов с алкалоидами и другими физиологически активными веществами и их физико-химические исследования”(2003-2007).
Целью исследования является выделение флавоноидов растений Scutellaria phyllostachya Juz. и Scutellaria сordifrons Juz., определение их химического строения, фармакологических и красильных свойств.
Задачи исследования:
проведение экстракции и разделение на фракции надземной части и корней растений рода Scutellaria L. (шлемник) получение чистых флавоноидов из различных фракций методом колоночной хроматографии и другими способами;
определение химического строения выделенных веществ и химических свойств с помощью химических, инструментальных и спектроскопических методов;
определение фармакологической активности выделенных флавоноидов из двух видов растений;
получение природных красителей на основании флавоноидов и окрашивание природных и синтетических материалов.
Объектами исследования выбраны растения из видов Scutellaria L.: Scutellaria phyllostachya Juz. и Scutellaria сordifrons Juz.
Предметами исследования являются выделенные из Scutellaria phyllostachya Juz. и Scutellaria сordifrons Juz. флавоноидные вещества, их химическое строение, химические, физико-химические и фармакологические свойства, их красильные свойства.
Методы исследования. В ходе исследования использованы методы экстракции, колоночная, тонкослойная и бумажная хроматография, УФ, ИК, 1НЯМР спектроскопия, масс-спектрометрия.
Научная новизна работы заключается в следующем:
впервые из растения Scutellaria phyllostachya Juz. и Scutellaria сordifrons Juz., произрастающих в Республике Узбекистан, выделены 26 флавоноидов, в том числе 14 гликозидов и 12 агликонов;
определено, что из выделенных веществ 20 являются флавонами, 5 – флаванонами, 1 – изофлавононом;
на основании химических и физико-химических методов доказано, что вещества (()-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметоксифлаванон (1), (()-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон (2) являются новыми флаванонами;
исследованы красильные свойства и фармакологическая активность экстрактов и флаваноидов из двух видов растений рода Scutellaria L.
Практические результаты исследований. Определены фармакологические гепатозащитные свойства выделенных веществ из растений Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria cordifrons Juz. при отравлении парацетамолом и гелиотрином.
Определено, что оробол-7-О-
·-D-глюкопиронозид, выделенный из растения Scutellaria phyllostachya Juz., по своим гепатопротекторным свойствам оказался более эффективным, чем препарат легалон.
Выделены неизвестные в литературе соединения и доказано строение двух новых флавоноидов ((+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметокси флавонон, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси флавонон).
Из изученных растений были получены спиртовые, водно-спиртовые экстракты флавоноидных веществ, с применением протравителей проведено окрашивание шерсти, шелка и других материалов, предложена технология окрашивания.
Достоверность результатов исследования: для анализа выделенных веществ использовались современные физические методы исследования УФ, ИК, 1НЯМР спектроскопия, масс-спектрометрия, тонкослойная и бумажная хроматография, качественные реакции, сравнение с известными образцами, проведено сравнение с литературными данными. Участие в международных научных конференциях, публикация в научных изданиях, экспертное заключение специалистов является доказательством полученных результатов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется результатами анализа флавоноидов растений Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria cordifrons Juz., произрастающих в Узбекистане, выделением 26 индивидуальных флавоноидов, исследованием химических свойств 2 новых флаванонов, установлением их структуры. Полученные результаты имеют значение в применении в научных разработках данного направления.
Практическое значение исследования заключается в том, что выделенный ряд флавоноидов ((+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметокси флавонон, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметоксифлавонон, хризин (5,7-дигидроксифлавон), норвогонин (5,7,8-тригидроксифлавон) и оробол-7-О-
·-D-глюкопиронозид) показал малую токсичность, имеет гепатозащитную активность при гепатоотравляющем действии алкалоида гелиотрина на организм. Фармакологами показано, что оробол-7-О-
·-D-глюкозид по своим гепатозащитным свойствам не уступает используемому в медицине лекарственному препарату легалон. Исследования показали, что данные местные растения могут быть сырьём для получения лекарственых средств.
Внедрение результатов исследования. На основании научных результатов изучения вторичных метаболитов S. phyllostachya и S. cordifrons растений рода Scutellaria L., их химического строения, биологической активности, можно отметить:
вогонин, хризин и норвогонин, выделенные из Scutellaria phyllostachya Juz., были использованы как стандарты при сравнительном анализе флаваноидов, выделенных из растения S. adenostegia Briq. при выполнении Гранта ФА-Ф7-Т1841 “Химия терпеноидов и фенольных веществ растений флоры Узбекистана” (Справка от 2018 год 13 февраля № 383 АН Р Уз.). В результате вещества вогонин, хризин и норвогонин дали возможность определению флавоноидов из S. adenostegia Briq.;
спектральные данные флавоноидов рода Scutellaria L. использованы в следующих ведущих научных журналах при идентификации и определении их строения (Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]2011, V. 28, № 10, ResearchGate, IF - 12.61; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 2011, V. 67 № 23, ResearchGate, IF 3.04; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]V. 28, № 7. ResearchGate, IF - 0.93; Journal: BMC complementary and alternative medicine, 2017, V. 17, № 431, ResearchGate, IF - 2.94; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]V. 57, № 30, ResearchGate, IF - 2.08; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]2011, V. 59, № 12, ResearchGate, IF - 1.56). В результате это позволило доказать строение выделенных флавоноидов;
опубликованные материалы по Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria cordifrons Juz. использованы в Синьцзянком Этномедицинском инженерно-техническом центре Китайской Народной Республики при хемосистематическом анализе флавоноидов рода Scutellaria L. (сведения от 3 января 2018 года Синьцзянкого Этномедицинского инженерно-технического центра Китайской Народной Республики). Результаты помогли в определении строения флавоноидов;
опубликованные материалы по изучению растений рода Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria cordifrons Juz. были использованы в Сургутском государственном университете при анализе выделенных флавоноидов (сведения от 23 января 2018 года Сургутского государственного университета). Эти результаты позволило определить строения фенольных соединений.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования доложены и обсуждены на 9 международных и 6 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов. По теме диссертации опубликовано 20 научно-практических работ, из них рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных результатов диссертаций на соискание научной степени доктора философии (PhD) всего 5 статей, 3- в международных и 2 - Республиканских журналах.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Объем диссертации составляет 111 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность проведенного исследования, цель и задачи исследования, характеризуется объект и предмет, показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан, излагается научная новизна и достоверность результатов исследования, раскрывается научная и практическая значимость полученных рузультатов, внедрение в практику результатов исследования, сведения по опубликованным научным работам и структура диссертации.
В первой главе диссертации “Общая характеристика вторичных метаболитов, классификация флавоноидов, свойства и способы определения их строения” “Обзор научных данных” в первом разделе раскрываются общие сведения об изучаемых растениях, общие сведения о флавоноидах. Во втором разделе первой части приводятся сведения о разделении флавоноидов на флавоны, флавонолы, флаваноны, флаванонолы (дигидрофлавонолы), антоцианидины, лейкоцианидины, катехины, халконы, дигидрохалконы, изофлавоны, изофлаваноны, гомоизофлаваноны, 3,9-дигидроизофлаваноны, сведения о бифлавоноидах, а также на основании присоединения в структурах об образовании таких веществ как агатисфлавоны, куперссфлавоны, аментофлавоны, 2,3-дигидроаментафлавоны, хинокифлавоны и другие группы флавоноидов.
В третьей главе “Способы определения строения флавоноидов” строение флавоноидов докывается с помощью химических реакций, во второй части указывается на деление сответствующих групп флавоноидов с помощью анализа
·
·* и n
·* переходов при расмотрении УФ спектров, ИК спектроскопия указывает на присутствие функциональных групп и на валентные и деформационные колебания, методами 1Н и 13СЯМР спектроскопии доказывается строение молекул флавоноидов.
Приведены методы определения молекулярных масс и строения флавоноидов с помощью масс-спектроскопии.
В четвертой главе “Красильные свойства флавоноидных веществ” раскрыт гипотетический синтез красителей в клетках растений и живых организмах, их физиологическая и биологическая активность. Флавоноиды являются желтыми красителями, содержашими кислородные атомы: 4-хромон и производные хромена, гидрокси-, метокси-, метилендигидрокси производные флавоноидов – флавон, флавонол, флаванон, флаванонол, изофлавоны и антоциановые производные.
В пятой части первой главы диссертации приведены данные по исследованию растений рода Scutellaria L. в мировой литературе, выделенные флавоноиды, их биологическая активность и разделение их на определенные классы.
Вторая глава диссертации посвящена «Анализу флавоноидов растений видов Scutellaria L. S. phyllostachya и S. cordifrons». В первом разделе представлены сведения об исследуемых растениях. В втором разделе представлены результаты собственных исследований, схема выделения, список выделеных флавоноидов из двух видов Scutellaria L., их способ выделения, химическое строение и свойства новых веществ, а также фармакологические свойства.
Экстрагирование растений этанолом (1-рисунок) проведено при комнатной температуре (9-10 раз) и полученный спиртовый экстракт сгущали на роторным испарителе.
13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415
1-рисунок. Выделение флавоноидов из надземной части и корней растений рода Scutellaria L.

Сгущенный экстракт был разбавлен водой, далее в делительной воронке был проэкстрогирован последовательно неполярными растворителями (гексан, петролейный эфир, экстракционный бензин), очищен от липофильных веществ, далее получены хлороформный, этилацетатный, н-бутанольные фракции. Полученные фракции изучены тонкослойной хроматографией, и разделены колоночной хроматографией. Выпавшие из элюатов кристаллы были исследованы тонкослойной хроматографией и по потребности были перекристаллизованы. Использовали препаративную хроматографию, на полиамидном, силикагельном, целлюлозном адсорбентах для получения чистых флавоноидов.
Из двух видов растений рода Scutellaria L. из надземной части и корней были выделены 26 чистых веществ, из которых 2 оказались новыми, не описанными в литературе веществами (таблица 1).
Флавоноиды, представленные в таблице 1, впервые выделены из этих растений.
Известные вещества сравнивали с литературными данными спектров, химическим реакциям и по физическим константам.
Выделенные из растений 20 фенольных веществ по строению являются производными флавона, из них 12 - флавонгликозиды.Таблица 1
Флавоны и их гликозиды, выделенные из изучаемых растений

Scutellaria phyllostachya Juz.
Scutellaria сordifrons Juz.

Флавоноиды надземная части

Байкалеин (5,6,7-тридроксифлавон), вогонин (5,7-дигидрокси-8-метоксифлавон), байкалин (байкалеин-7-О-(-D-глюкопиранозид)
(()-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметоксифла-ванон, ривулярин (5,2-дигидрокси-7,8,6-триметоксифлавон), диосметин-7-О-(-D-глюкопиранозид, байкалеин-6-О-
·-D-глю-куронид.

Флавоноиды корней

(+)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси-флаванон, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон, вогонин (5,7-дигидрокси-8-метоксифлавон), хризин (5,7-дигидроксифлавон), норвогонин (5,7,8-тридроксифлавон), хризин-7-О-(-D-метилглюкуронид, апигенин-7-О-(-D-глюкуронид, байкалеин-7-О-(-D-глюкопиранозид, ороксилозид, скутеллареин-7-О-(-D-глюкуронид, апигенин-7-О-(-D-глюкозид, норвогонин-7-О-(-D-глюкозид, оробол-7-О-
·-D-глюкозид, лютеолин-7-О-(-D-глюкуронид
(±)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси-флаванон, (-)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон, хризин (5,7-дигидроксифлавон), ривулярин (5,2-дигидрокси-7,8,6-триметоксифлавон), 5,2,6-тригидрокси-7,8-диметоксифлавон, 5,2,6-тригидрокси-6,7,8-триметоксифлавон, норвогонин-7-O-
·-D-глюкопиранозид, норвогонин-7-О-глюкуронид, 2(S)-5,2-дигидрокси-7-О-(-D-глюкопироназилфлаванон, 5,8-диметокси-7-О-(-D-глюкуронидопироназилфлаванон, изоскутеллареин (5,7,8,4ґ-тетрагидрокси флавон, байкалин (байкалеин-7-О-глюкуронид),

Примечание: Выделенные новые вещества отмечены жирным шрифтам.

Строение новых флаванонов
1. (+)-5,2(-дигидрокси-6,7,6(-триметоксифлаванон
Выделенный из корней Scutellaria phyllostachya Juz. флавоноид 1 имеет максимум поглощения в УФ спектре 13 EMBED Equation.3 1415290, 346 нм, характерный для флаванонов. При анализе ИК спектров поглощение при 3300 см-1 соответствует гидроксильной группе, 2955, 2923 см-1 - метоксильной группе, 1641 см-1-(-пирону карбонильной группы, 1598 см-1-поглощению ароматических С=С двойный связей.
В ПМР спектре флаванона 1 в смеси растворителей CCl4+C6D6 (100 МГц) в кольце С имеются сигналы протона Н-2 при 5,89 м.д. (дд 2,8; 13,2 Гц), Н-3ax-3,76 м.д. (дд 17,3; 13,2 Гц), Н-3eq-2,41 м.д. (дд 17,3; 3,2 Гц). В кольце А Н-8 протон при 5,93 м.д.- синглет. В А и В кольцах - 3 метоксильные группы (3,54; 3,73; 3,79 м.д.) виде синглетов, Н-3 протон при 6,45 м.д.- расширенный дублет, Н-4 - 7,00 м.д. в виде триплета, Н-5 при 6,32 м.д.- расширенный дублет, 2-OH, 5-OH гидроксильные протоны при 9,29 м.д. и 11,97 м.д. соответственно в виде расширенных дублетов. Состав С18Н18О7, M+ 346, 13 EMBED Equation.3 1415+ 57,16((с 0,1; хлороформ-метанол, 1:2) проявляет свойства оптически активных производных флаванона 1.
Таким образом, в выделенном флаваноне кольцо А содержит при С-5 гидроксильную, при С-6, С-7 две метоксильные и в кольце В при С-2 гидроксильную, при С-6 метоксильные заместитетели.
Масс-спектрометрическим методом определен молекулярный вес, который соответствует 346. В масс-спектре, кроме полосы молекулярного иона 346 (М+), встречаются другие значения m/z 328 (M-H2O), 313 (M-H2O-CH3) (100%), 285, 197, 196, 181, 168, 153 и массы, характерные для других ионов. Отсюда флаванон 1 содержит три метоксильные и две гидроксильные группы. Максимум пика иона а+ с m/z 196 при анализе масс-спектра показывает, что двем СH3O- и одна ОН-группы расположены в кольце А.
(±)-5,2(-дигидрокси-6,7,6(-триметоксифлаванон, ранее выделенный из Scutellaria comosa Juz., по спектральным и хроматографическим данным совпадает с данными флаванона 1.

Рисунок-1. ПМР спектр (+)-5,2(-дигидрокси-6,7,6(-триметоксифлаванона

Но данный флаванон, являясь оптически активным, поляризованный луч вращает вправо.
Однопротонный сигнал Н-2 при 5,89 м.д. с J = 3,2 и 13,2 Гц) в ПМР спектре флаванона 1 находится в экваториальном положении.
Таким образом, флаванону 1 соответствует структура (+)-5,2(-дигидрокси-6,7,6(-триметоксифлаванона.
Отметим, что в природе редко втречаются флаваноны, вращающие поляризованный луч вправо.
2. (+)-5,2-Дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон (2).
Выделенное из корней растения Scutellaria phyllostachya Juz. соединение 2, в УФ спектре имеет максимум поглощения при 13 EMBED Equation.3 1415 282, 321 нм и соответствует производным флаванона. При анализе ИК спектра полосы поглощения 3450-3600 см-1 соответствуют гидроксильной группе, 2930, 2923 см-1 - метоксильной группе, 1662 см-1 - карбонильной группе (-пирона, 1615,1575 см-1 - ароматическим двойным связям С=С.

Рисунок -2. ПМР (+)-5,2-Дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон(2).

В смеси растворителей CCl4+C6D6 (100 МГц) в ПМР спектре флаванона 2 в гетероциклическом кольце С проявляются соответствующие сигналы Н-2 протона при 5,88 м.д. (дд J = 2,9; 13,7 Гц), Н-3ax протона при 3,77 м.д. (дд 17,3; 13,7 Гц), Н-3eq при 2,45 м.д. (дд 17,3; 2,9 Гц). В кольцах А и В имеются 4 метоксильные группы при 3,61; 3,70; 3,73; 3,91 м.д. в виде синглетов, Н-3 протон при 6,45 м.д.- уширенный дублет (7,5 Гц), протон Н-4 при 7,01 м.д. проявляется в виде триплета, протон Н-5 при 6,33 м.д. - уширенный дублет, обнаружены сигналы гидроксильных групп 2-OH, 5-OH при 9,27 и 11,80 м.д. (уширенный синглет), сответственно. Состав С19Н20О8, M+ 376, 13 EMBED Equation.3 1415 + 58,18((с 0,1; метанол), вещество 2 проявляет свойства оптически активного флаванона. Таким образом, в выделенном флаваноне в кольце А при С-5 имеется гидроксил, при С-6, С-7, С-8 - три метоксильные группы, в кольце В при С-2 - гидроксильная группа, при С-6 присутствуют метоксильные заместители.
Масс-спектрометрическим методом определена молекулярная масса флавоноида - 376. В масс-спектре, кроме молекулярного иона 376 (М+), проявляются другие значения m/z 358 (M-H2O), 343 (M-H2O-CH3), 315, 226 (a+), 211, 183, 131, 119, 83 и 69 (100%), характерные пики ионов. Отсюда в флаваноне 2 содержатся четыре метоксильные и две гидроксильные группы. Максимальный пик иона а+ с m/z 226 имееть три СH3O- и одну ОН-группу, расположенных в кольце А. Кольцо В содержит одну ОН- и одну СН3О-группу.
Из растения Scutellaria cordifrons Juz. выделен (-)-5,2(-дигидрокси-6,7,8,6(-тетраметоксифлаванон, который по спектральным данным и хроматографическим сведениям имеет структуру 2.

13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415
Однако, флаванон 2 является оптически активным и поляризованный луч вращает вправо. КССВ между протоном Н-2 и одним из протонов в положении С-3 (Н-3ах) в спектрах ПМР флавонов 1 и 2 составляет 13,2- 13,7 Гц, что свидетельствует об экваториальной ориентации кольца В в молекулах обоих соединений. Отсюда флаванон 2 может иметь следующую струкутуру (+)-5,2(-дигидрокси-6,7,8,6(-тетраметоксифлаванона.
Особое внимание обратить на очень малое в природе количество энантиомеров флаванонов, вращающих поляризованный луч вправо. Также флаванон 2 отличается от флаванона 1 наличием дополнительной 8-OCH3 группы.
3. Идентификация известных флавоноидов
Из двух изученных видов растений рода Scutellaria L. в общей сложности выделено 24 известных флавоноидов, в том числе 8 агликонов производных флавона, 12 флавоновых гликозидов, 1 изофлавонгликозид, 1 флаванон гликозид, 2 производных флаванона. Идентификацию известных флавоноидов осуществляли на основании результатов химических превращений, изучения спектральных данных, сравнения полученных результатов с литературными данными и непосредственным сравнением с подлинными образцами, стандартами. Структурные формулы этих флавоноидов указаны ниже:
Таблица 2
Структурная формула известных флавоноидов
13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415
Флавон
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

Байкалeин
OH
OH
OH
H
H
H
H
H
H

Байкалеин-7-О-(-D-Glcp
OH
OH
Glcp
H
H
H
H
H
H

Байкалеин-6-О-(-DGlcua
OH
Glcua
OH
H
H
H
H
H
H

Вогонин
OH
H
OH
OCH3
H
H
H
H
H

Норвогонин
OH
H
OH
OH
H
H
H
H
H

Норвогонин-7-О-(-Glcp
OH
H
Glcp.
OH
H
H
H
H
H

Вогонозид
OH
H
Glcua
OCH3
H
H
H
H
H

Ороксилозид
OH
OCH3
Glcua
H
H
H
H
H
H

Хризин
OH
H
OH
H
H
H
H
H
H

Хризин-7-О-MeGlcuA
OH
H
MeGlcua
H
H
H
H
H
H

Продолжение таблица 2

Апигенин-7-О-(-D-Glcua
OH
H
Glcua
H
H
H
ОH
H
H

Апигенин-7-О-глюкозид
OH
H
Glcp.
H
H
H
ОH
H
H

Скутеллареин-7-О-Glcp
OH
OH
Glcp
H
H
H
ОH
H
H

Изоскутеллареин
OH
H
OH
OH
H
H
ОH
H
H

Лютеолин-7-О-Glcua
OH
H
Glcua
H
H
OH
OH
H
H

Ривулярин
OH
H
OCH3
OCH3
OH
H
H
OCH3
H

Диосметин-7-О-
·-Glcp
OH
H
Glcp
H
H
H
OCH3
H
ОH

5,2,6-тригидрокси-6,7,8-триметоксифлавон
OH
OCH3
OCH3
OCH3
OH
H
H
OH
H

5,8-диметокси-7-О-Glcua
OCH3
H
Glcua
OCH3
H
H
H
H
Н

5,2,6-Тригидрокси-7,8-диметоксифлавон
OH
H
OCH3
OCH3
OH
H
H
OH
Н

13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415
(±)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси-флаванон: R=H (-)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон: R=OCH3
13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415
Оробол-7-О-
·-D-глюкопиранозид


4. Фармакологические свойства флавоноидов исследованных растений
Изучение фармакологической активности флавоноидов изученных растений проводили в отделе фармакологии и токсикологии ИХРВ АН РУз под руководством д.м.н., профессора В.Н. Сырова, д.б.н. З.А. Хушбактовой.
Флавоноиды (+)-5,2-дигидрокси -6,7,6-триметокси флавонон, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметокси флавонон, хризин (5,7-дигидроксифлавон), норвогонин (5,7,8-тригидроксифлавон) и оробол-7-О-
·-D-глюкопиронозид-изофлавон были переданы в лабораторию фармакологии для изучения их фармакологической активности. Установлено, что все они являются малотоксичными соединениями (DL50>3000мг/кг). При оценке биологического действия этих флавоноидов было установлено, что некоторые из них обладают заметной гепатозащитной активностью. Так, введение исследуемых соединений мышам в дозе 10мг/кг (орально) в течение 7 дней значительно препятствовало тем нарушениям, которые вызывает в организме гепатоксический яд гелиотрин (300 мг/кг, подкожно). Их положительное влияние как гепотозащитных средств характеризовалось уменьшением деструкции клеток печёночной ткани, о чём свидетельствовали более низкие, чем в контроле, величины активности в сыворотке крови аланинаминотрансферазы (АлАТ)-маркера синдрома цитолиза гепатоцитов. Определённую роль в данном случае, по-видимому, играла защита исследуемыми флавоноидами липидов в мембранах гепатоцитов от активности процессов их перекисного окисления после введения гелиотрина, так как наблюдалась однозначная положительная корреляция между выраженностью цитолиза печёночных клеток и количественным содержанием малонового диальдегида (МДА). У этих крыс сохранялось на повышенном уровне гликогенсинтезирузующая функция печени, а также активность монооксигеназной системы гепатоцитов, что подтверждалось значительным укорочением у мышей, получавших флавоноиды, гексеналового сна. Наиболее активными флавоноидами в проведенных экспериментах оказались норвогонин и оробол-7-О-
·-D-глюкозид. Следует также отметить, что под действием флавоноидов (особенно последних двух) в условиях острой гелоитриновой интоксикации практически не страдала желчесекреторная функция печени. Исследуемые флавоноиды (расмотрено на примере оробола-7-О-
·-D-глюкозида) оказывают чёткое гепатозащитное действие и при парацетамолов поражении печени у крыс. Причём в этом случае оробол- 7-О-
·-D-глюкозид не уступает такому известному лекарственному препарату как легалон.
Следовательно, изученные флавоноиды, выделенные из растения рода Scutellaria, могут рассматриваться в перспективе как потенциальные гепатозащитные средства.
5. Красильные свойства флавоноидов надземной части растений Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria сordifrons Juz.
Из над земной части Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria сordifrons Juz. при температуре 80єС получены водный, водно-спиртовый, спиртовые экстракты. Экстракты высушены до порошкообразного состояния и в нейтральной или щелочной среде окрашивали шерстяной материал в присутствии различных солей или без соли. Соотношение материала к красителю 4-5% сульфата II железа к красителю - 1:0,1; модуль ванны - 1:50, температура окрашивания - 80єС.
Крашение в нейтральной среде проводилось приготовлением суспензии флавоноидных пигментов с водой, затем виды крашения в присутствии различных солей приводились от желтой окраски до коричневых спектров.
На основании полученных результатов при крашении шерстяного материала в водной среде при добавление различных солей получены разные оттенки крашения: желтый, темно-коричневый. При окрашивании водно-спиртовым экстрактом, в основном, преобладающим оттенком был желтый спектр. Физико-химический анализ окрашенных образцов соответствовал ГОСТ I-ГК504 .
В «Технологическом центре Наманган» МЧЖ было окрашено 5 м материала в присутствии FeSO47H2O красителем из надземной части Scutellaria. На брезентовом материале состава № 34/5 кордовой нити, № 50/2 было проведено окрашивание и получена соответствующая справка. Представлены 2 заявки на получение авторского свидетельства (№ IAP 20160477; 15.11.2016, № IAP 201704499; 22.11.2017).
В третей главе диссертации «Исследование флавоноидов, выделенных из растений S. сordifrons и S. phyllostachya» приводятся объекты исследования и методы выделения флавоноидов из надземной части и корней растений Scutellaria phyllostachya Juz., Scutellaria cordifrons Juz., экстракция, разделение экстрактов на фракции, хроматографический анализ полученных экстрактов, методы определения строения флавоноидов химическими и физико-химическими методами.

Выводы
Основными научными и практическими результатами, полученными при выполнении диссертационной работы, являются:
1. Впервые проведено систематическое исследование флавоноидов надземной части и корней Scutellaria phyllostachya, S. cordifrons, произорастающих на территории Республики Узбекистан. Рекомендована схема разделения флавоноидов, выделенных из выше указанных растений.
2. Из исследованных растений выделено 26 флавоноидов, при помощи химических реакций и данных УФ, ИК, 1НЯМР спектров доказаны строения двух новых веществ (+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметокси флавонона, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,6-триметокси флавонона.
3. При помощи метода поляриметрии доказано, что полученные вещества являются правовращающими антиподами, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметоксифлаванон, (+)-5,2-дигидрокси-6,7,8,6-тетраметокси флавонон, ранее не описанные в литературе.
4. Из изученных растений выделены 24 известных флавоноида, из них 20 флавонов (8 агликонов и 12 гликозидов), 1 изофлавон, 3 флаванона (2 свободный агликон и 1 флаванон гликозид) и идентифицированы на основании химических реакций, сравнением с литературными данными и сопоставлением с имеющимися в наличии чистыми флавоноидными образцами.
5. Фармакологические ислледования некоторых выделенных флавоноидов показали их малую токсичность, а также нейтролизовывали тяжелые последствия токсического действия алкалоида гелиотрина при введении в организм. Оробол-7-О-
·-D-глюкозид показал гепатохимическую защиту печени при действии парацетамола на организм.
6. Исследованы красящие свойства водного, водно-спиртового, спиртового экстрактов из надземной части и корней растений при крашении шерсти, полушерсти с использованием различных солей, получен широкий спектр оттенков. На основании опытов для материалов (шерсть, полушерсть, природный шелк) предложены оптимальные условия окрашивания.
SCIENTIFIC COUNCIL ON AWARDING SCIENTIFIC DEGREES DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 AT THE UNIVERSITY OF
FARGONA STATE UNIVERSITY
NAMANGAN STATE UNIVERSITY
SIDDIQOV GОPURJON USMONOVICH
SECONDARY METABOLITES OF PLANTS OF THE GENUS SCUTELLARIA OF THE FLORA OF UZBEKISTAN S.PHYLLOSTACHYA AND S. CORDIFRONS: ISOLATION, CHEMICAL
STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY

02.00.10 –Bioorganic chemistry


DISSERTATION ABSTRACT
FOR THE DOCTOR OF PHILOSOPHY ON CHEMICAL SCIENCES (PhD)
Fergana - 2018
The title of the dissertation of doctor of philosophy (PhD) has been registered by the Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan with registration numbers of B.2017.3.PhD/K72
The dissertation has been prepared at the Namangan State Universiteti
The abstract of the dissertation is posted in three (Uzbek, Russian, English (resume)) languages on the website of the Scientific Counsil (www.fdu.uz) and on the website of «ZiyoNet» information and educational portal (www.ziyonet.uz).
Scientific supervisor:

Abdullaev Shavkat Vaxidovich
doctor of sciences in chemistry, professor

Official opponents:

Gafurov Maxmudjon Bakiyevich
doctor of sciences in chemistry, senior researchet senior researchet
Mamadaliyeva Nilufar Zokirjonovna
doctor of sciences in chemistry, senior researchet

Leading organization

Samarkand State University

Defense will take place on _______ 2018 year ___ at the meeting of the Scientific council DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 of the Fergana State University at the following address: 150100, Fergana,19, Murabbiylar street. Phone: (99873) 244-44-02, Fax: (99873) 244-44-91.
The dissertation has been registered at the Information Resource Centre of the University of the Fergana State University (Adress: 150100, Fergana,19, Murabbiylar street. Phone: (99873) 244-44-02, Fax: (99873) 244-44-91., e-mail: [email protected]
Abstract of the dissertation is distributed on «___» __________2018.
(protocol at the register No _________ dated____________ 2018).

V.U.Khujayev
Chairman of scientific council on award of
scientific degrees, D. Ch.Sc., professor

Sh.A.Mamajonov
Scientific secretary of scientific council on award of
scientific degrees, C. P.Sc.,dosent

I.А. Аbdugafurov
Chairman of scientific seminar under scientific council
on award of scientific degrees, D.Ch.Sc., professor

INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of research work is isolation of the flavonoids from plants Scutellaria phyllostachya Juz. and Scutellaria сordifrons Juz., determining their chemical structures and pharmacological properties.
The objects of the research work are species of the genus Scutellaria phyllostachya Juz. and Scutellaria сordifrons Juz.
Scientific novelty of the research work:
26 flavonoids: 14 glycosides and 12 aglycons from the plants Scutellaria phyllostachya Juz. and Scutellaria сordifrons Juz. have been isolated;
it has been determined that 26 substances from the isolated substances belong to the flavones, 2 of them to new flavanones;
it has been established, that chemical structures of two new flavanones are -(+)-5,2-dihydroxy-6,6,7-trimethoxyflavanone and (+)-5,2-dihydroxy-6,6,7,8-tetramethoxyflavanone);
Implementation of the research results: Based of the results on the research of flavonoides of four plant species of the genus of Scutellaria L., growing in Uzbekistan:
the dissertation has been done, on the basis of scientific projects № 25/98 “Isolation, determination of physiologically active compounds of Scutellaria L plants growing in Ferghana valley” (1999-2001) and № 3.F.3.15 “Studying actions between flavonoids and alkaloids, other pgysiologically active compounds, and investigation of physical-chemical properties of synthesized complexes” (2003-2007) covered by State Committee of Science and Technics.
the chemical structure and results of the spectral analyzes of the isolated flavonoids have been used in more than 10 leading international scientific publications to identify and establish the structure of flavonoids (Journal: Fitoterapia, 2010, v. 81. № 6, ResearchGate, IF 1,80; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]2011, v. 59 № 12, ResearchGate, IF 1,56; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 2011, v. 67 № 23, ResearchGate, IF 3,04; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]2011, v. 28. № 10, ResearchGate, IF 12,61; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]v. 28 № 7. ResearchGate, IF 0,93; Journal: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]v. 57. № 30, ResearchGate, IF 2,08; Journal: BMC complementary and alternative medicine, 2017, v. 17. № 431, ResearchGate, IF 2.94 and others). The application of the research results gave possibility to estabilish structures of the isolated flavonoids;
published materials on Scutellaria рhyllostachya Juz. and Scutellaria сordifrons Juz were used to analyze chemosystematics of flavonoids of Scutellaria L. plants, in Xinjiang Ethnomedicine Center of Peoples Republic of China (Reference by Xinjiang Ethnomedicine Center, dated on 3rd January 2018). These results made it possible to clarify the structure of flavonoids;
published materials on Scutellaria рhyllostachya Juz. and Scutellaria сordifrons Juz were used to analyze flavonoids isolated by Surgut State University (manual of Surgut State University dated on 23rd January 2018). These results made it possible to determine structures of phenolic compounds.
The structure and volume of the thesis. The structure of the dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of references and appendices. The text of the thesis consists of 111 pages.

ЭЪЛОН JИЛИНГАН ИШЛАР РѕЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I блим (I часть, I part)

1. Siddikov G. U., Yuldashev M. P., Batirov E. Kh., and Abdullaev Sh. V. flavonoids from Scutellaria cordifrons and S. phyllostachya roots // Chemistry of Natural Compounds, Vol. 42, No. 3, 2006 P. 556-357 (02.00.00. №1)
2. Siddikov G. U., Yuldashev M. P., and Abdullaev Sh. V.. Flavonoids from Scutellaria phyllostachya roots // Chemistry of Natural Compounds, Vol. 43, No. 3, 2007 P. 324-325. (02.00.00. №1)
3. Сиддиков Г.У., Мирзахидов Х.А. Scutellaria турига кирувчи айрим симликлар флавоноидларининг бёKли хусусиятлари. // Кимёвий технология. Назорат ва бошKарув Илмий-техникавий журнал. –Ташкент,2007. № 4 - С.14-17. (02.00.00. №10).
4. Siddikov G. U., Yuldashev M. P., Aripova S. F., Vdovin A. D., Abdullaev N. D., and Botirov E. Kh.. New flavanones from Scutellaria phyllostachya roots // Chemistry of Natural Compounds, Vol. 44, No. 1, 2008 P. 28-30 (02.00.00. №1)
5. Сиддиков Г.У., Абдуллаев Ш.В. Фенольные соединения Scutellaria cordifrons Juz. и Scutellaria phyllostachya Juz.. Вестник НУУз.–Ташкент, 2017. № 2 - С.458-465. (02.00.00. №12).

II блим (II часть, II part)

1. СиддиKов B.У., СобировУ. К., Вохидова М., Абдуллаев Ш. В.. // Scutellaria cordifrons Juz. симлигининг флавоноидлари. // Илмий ахборотлар – Наманган, 2001. -№ 2. Б. 93-64.
2. Siddikov G.U., Abdullaev Sh., B.Juraev, D.Хolmatov. // New reerch on scutellaria. Of Uzbekistan // 5th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Conference Proceedings. Tashkent Uzbekistan. 2003 P. 187
3. Siddikov G.U., Abdullaev Sh.V., Karimov A.M., Gapparov Kh.L. Qodirxanov M.R. Physiological aktive substances of Scutellaria cordifrons and Scutellaria phyllostachya. // Proceeding of jointscientifik seminarof winners of “ISTEDOD” Foundation of the Rehublic of Uzbekistan and Shanghai Uniyersity scientists.Shanghai 2005, - P.23
4. Сиддиков Г.У., Каримов А.М., Абдуллаев Ш.В. Фенолный соединеие шлемника Узбекистана. // Илмий маколалар тплами. «Биоорганик кимё муаммолри» V-республика ёш кимёгарлар анжумани материаллари. -Наманган. 2006.– Б. 88-91
5. Сиддиков Г.У., Юлдашев М.П., Абдуллаев Ш.В... Флавоноиды надземной части Scutellaria cordifrons Juz. // ѕзбекистонда табиий бирикмалар кимёсининг ривожланиши ва келажаги. Табиий бирикмалар кимёси кафедрасининг 60 йиллигига боCишланган илмий конфереция материаллари. 27-28 апрель,Тошкент. 2007.– Б. 88-91
6. Siddikov G.U., Yuldoshev M.P., Batirov E.Kh., Abdullaev SH.V., Flavonoids from scutellaria cordifrons and s. phyllostachya roots. // 50 years anniversary S.Yunusov of the Chemistry of Plant Substances 7th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Conference abstracts. Tashken,Uzbekistan. October 16-18, 2007 P. 256.
7. Siddikov G.U., Yuldoshev M.P., Vdovin A.D., Batirov E.Kh., Abdullaev SH.V., Yuldoshev A.A. Flavonoids of scutellaria phyllostachya roots. // 50 years anniversary S.Yunusov of the Chemistry of Plant Substances 7th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Conference abstracts. Tashken, Uzbekistan. October 16-18, 2007.P. 135
8. Сиддиков Г.У., Юлдашев М.П., Ботиров Э.Х., Абдуллаев Ш.В., Сиддиков А.У. Новыe фенольные соединения корней Scutellaria phyllostachya и проблемы их стандартизации. // «Таварларни кимёвий таркиби асосида таснифлаш ва сертификатлаш». 20-21 май.–Андижон, 2008.-Б.59-60.
9. Сиддиков Г.У., Ботиров Э.Х., Юлдашев М.П., Арипова C.Ф. Иследование корней Scutellaria phyllostachya JUZ. // Научная конференция «Органическая химия для медицины» (Орхмед-2008) Сборник тезисов. Институт Физиологически Активных Веществ РАН Московская обл., г. Черноголовка 7-11 сентября 2008 г. Стр. 35
10. Siddikov G.U., Muradov M., Karimov A. Abdullaev SH.V., Flavanoids of plants to Lamiaceae family (Scutellaria) of Central Asia (Chatkal). 2nd International scientifis conference “Eurppean Applied Sciences: modern approaches in scientific researches” 18-19 th February 2013 Volume 1. Stuttgart, Germany 222-224h
11. Сиддиков Г.У., Эгамбердиев Д. Муродов М.,.Каримов А,.Абдуллаев Ш К вопросу класс-сификации растений рода Scutellaria на основе их химического состава Таварларни кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш муаммолари ва истиKболлари. IV халKаро илмий-амалий конфереция материаллари. 103-105 бетлар - Андижон 2015. май
12. СиддиKов B.У., Трабоев А. Scutellaria cordifrons илдизининг фенолли бирикмалари. // “ѕзбекистонда табиий бирикмалар кимёсининг ривожи ва келажаги” илмий-амалий конференция материаллари тплами. -Тошкент 2016.-Б.127-130.
13. Сиддиков Г.У., Абдуллаев Ш.В., Юсупова Х.. Scutellaria phyllostachya Juz. флавоноид моддаларнинг бёKли хусусиятлари // Наманган давлат университети «Полимерли композитлар физикаси ва кимёси cамда конструкцион материаллар технологияининг долзарб муаммолари» халKаро конференция. I тплам, 12-13 июль 2017, -Наманган. ѕзбекистон. 269-272 бетлар.
14. Абдуллаев Ш.В. Хайдарова Д. Сиддиков Г.У. Хитой ва ѕзбекистон ккамаронларининг флавоноидлари ва иридоидлари Kиёсий таcлили. // Наманган давлат университети «Полимерли композитлар физикаси ва кимёси cамда конструкцион материаллар технологияининг долзарб муаммолари» халKаро конференция. I тплам, 12-13 июль, 2017, -Наманган. ѕзбекистон.- Б.186-189
15. СиддиKов B.У., Муродов М. Юрак баргли ккамарон симлик илдизининг фенолли бирикмалари. // Наманган давлат университети «Полимерли композитлар физикаси ва кимёси cамда конструкцион материаллар технологияининг долзарб муаммолари» халKаро конференция II тплам, 12-13 июль 2017, -Наманган. ѕзбекистон. -Б.232
Автореферат “НамДУ Илмий ахборотномаси – Научный вестник НамГУ” журнали таcририятида таcрир Kилинган.
,
Бичими: 84х60 1/16. «Times New Roman» гарнитура раKамли босма усулда босилди. Шартли босма табоCи: 3. Адади 100. Буюртма № 9.

«ѕзР Фанлар академияси Асосий кутубхонаси» босмахонасида чоп этилди.
100170, Тошкент, Зиёлилар кчаси, 13-уй.
 ѕзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “ѕзбекистон Республикасининг янада ривожлантириш бйича bаракатлар стратегияси тCрисидаги” ПФ-4947-сон Фармони //[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 ПФ-4947-Указ Президента Республики Узбекистан об «усовершенствовании Стратегии действий Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года //www.tfi.uz/index.php/strategiya

13PAGE \* MERGEFORMAT143815


13PAGE \* MERGEFORMAT143715


13PAGE \* MERGEFORMAT1411513 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415

13 EMBED ChemDraw.Document.6.0 1415Рисунок 5Root EntryEquation Native Untitled-2Рисунок 3Описание: Описание: Описание: Untitled-2Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native Untitled-2Рисунок 1Описание: Описание: Описание: Untitled-2Equation Native

Приложенные файлы

  • doc 83665191
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий