Шуруп 4х6 0 Дюбель 10×60. 120 75. Шафа підвісна. Шуруп 4х12 Шайба 5. Витяжка.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ВИТЯЖКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА
КУХОННА


ВВК
-
01.5
Р

2


ВВК
-
01.6Р

2


ВВК
-
01.


2

ВВК
-
01.6Ф

2


«
Калина
-
2
»

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СП.00
5
-
00.00.000КЕ


До уваги покупців!

При покупці витяжки ве
нтиляційної кухонної
типу ВВК
-
01 (
далі
-
витяжки) ви
магайте перевірку
її пра
цездатності в режимі ро
боти, перевірку
ламп осві
тлення у Вашій присутно
сті. Лампи
вкручені в пат
рони і знаходяться за склом.
Перевірте чи в ін
струкції проставлений штамп
продавця, його під
пис і дата продажу.


ВЫТЯЖКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
КУХОННАЯ

ВВК
-
01.5
Р

2


ВВК
-
01.6Р

2

ВВК
-
01.


2


ВВК
-
01.6Ф

2
«
Калина
-
2
»


ИНСТРУКЦИЯ ПО
Э
КСПЛУАТАЦИИ

СП.00
5
-
00.00.000КЕ


К сведению покупателей!

При покупке вытяжки вентиляци
онной
кухонной тип
а
ВВК
-
01 (дал
ее
-
вы
тяжки)
требуйте проверку ее работоспособности в
режиме работы, проверку ламп освещения в
Вашем присутствии. Лампы вкру
чены в
патроны и нахо
дятся за стеклом. Про
верьте
проставлен ли в инструкции штамп про
давца,
его п
одпись и дата продажи.

Сертифікат відповідності
UAI.041.0001551.05

1. ЗАГАЛЬН ВКАЗ ВКИ

Витяжка призначена для збирання забрудненого повітря
з простору над приладом для приготування їжі і повинна
відповідати вимогам ТУУ 29.7
-
2418011512
-
001
-
2004 та
вимогам безпеки ДСТУ 3135.26
-
98 .

Витяжка допома
га знизити забруднення стін, стелі і
меблів жировими частинками, сажею і кіптявою. Зменшу
вміст в повітрі кухні шкідливих продуктів неповного згоряння
природного газу і частково зменшу запахи, що
утворюються при приготуванні їжі.

Цифри і букви позначенн
я витяжок означають:

-
перша

ширину, “5”
-
500 мм; “6”
-
600 мм;

-
друга

наявність решітки,або фільтра, “.”
-
без решітки,
“Р”
-
з решіткою, “Ф”
-
фільтр;

-
третя

кількість швидкостей, “1”
-
одно
-
, “2”
-
двох
-
, “3”


трьох швидкісна;

-
четверта

тип витяжн
ого пристрою, “О”

вісьовий, “Д”


діаметральний.

-
пята
-
кількість двигунів: “1”
-
один, “2”
-
два.

Після торгової назви витяжки вказаний матеріал з якого
вона виготовлена: “Н”

нержавіюча сталь,

“С”

сталь з фарбуванням.

Витяжка монту ться на стіні
над електричними чи
газовими плитами на відстані 750
-
850 мм від робочої
поверхні плити.

2. ОСНОВН ТЕХН ЧН
Х
АРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В
................................
................................
............
220

Частота, Гц
................................
................................
.............
50

Кількість режимів роботи
................................
......................
3

Номінальна споживана потужність, Вт
...........................
330

Максимальна потужність лампи, Вт
................................
.
25

Продуктивність при підключенні до стандартної

системи вентиляції , м
3
/год,
макс
................................
...
6
50

Габаритні розміри зонта витяжки:

Ширина, мм
................................
................................
500/600

Висота, мм..…..…………………
…….
……………


.
.
……130

Маса, кг, не більше
................................
................................
9

Клас захисту витяжки
................................
.............................
ІІ

Режим роботи
................................
.......

S
1 (довготривалий)

Шнур армований, під’ дну витяжку до мережі
по типу Х

згідно ДСТУ 3135.0
-
95

3. КОМПЛхКТ ПОСТнЧнННЯ

У комплект постачання входять:

-
витяжка вентиляційна ВВК
-
01 з позначенням в “Свідоцтв
і

про приймання та продаж”

1 шт.

-
керівництво з експлуатації

1 е
кз;

-
упаковка

1 шт.

-
шуруп
універсальний ПТГ 6х60 Ц.

2
шт.


-
дюбель 10х60

2 шт.

-
заглушка

2 шт.


4
. рюМОсю пхьПхКю

4.1 При монтажі, експлуатації і проведенні технічного
обслуговування категорично забороня ться:

а) включати витяжку в мережу з на
пругою і частотою,
що не відповідають зазначеним у розділі 2;

б) знімати
решітку
витяжки, проводити технічне
обслуговування, проводити заміну лампи, не вийнявши
попередньо вилку шнура з розетки електромережі;

в) експлуатація витяжки при відкритому джерелі
вогню,
включених газових пальниках і нагрівних елементах плит
більше, ніж це необхідно для того, щоб поставити на
конфорку посуд або замінити його;

г) готувати під витяжкою їжу з застосуванням спиртних
напоїв, що можуть спалахнути;

д) застосовувати фритюрн
иці без нагляду, підносити
факел полум’я під витяжку і
цим
створити небезпеку пожежі.

4.2 Витяжки відносяться до приладів, що працюють

без
нагляду.1.
O
БЩИЕ УКАЗАНИЯ

Вытяжка предназначена для сбора загрязненного
воздуха из пространства над пр
ибором для приготовления
еды и должна отвечать требованиям ТУУ 29.7
-
2418011512
-
001
-
2004 и требованиям безопасности ДСТУ 3135.26
-
98 .

Вытяжка помогает снизить загрязнение стен,
потолка и мебели жировыми частицами, сажей и копотью.
Уменьшает содержани
е в воздухе кухни вредных продуктов
неполного сгорания природного газа и частично уменьшает
запахи, что образуются при приготовлении пищи.

Цифры и буквы обозначения вытяжек обозначают:

-
первая

ширину, “5”
-
500

мм; “6”
-
600

мм;

-
вторая

наличие решетки,
“.”
-
без решетки, “Р”
-
с
решеткой, “Ф”
-
фильтр;

-
третья

количество скоростей, “1”
-
одно
-
, “2”
-
дву, “3”

трех скоростная;

-
четвертая

тип вытяжного устройства, “О”

осевой,
“Д”

диаметральный.

-
пятая

количество двигателей: “1”
-
один, “2”
-
дв
а.

После торгового названия вытяжки указан материал, из
которого она изготовлена: “Н”
-
нержавеющая сталь, “С”
-

стальная с окрашиванием.

Вытяжка монтируется на стене над электрическими или
газовыми плитами на расстоянии 750
-
850 мм от
поверхности плиты
.

2. ОС
НОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение В
................................
................................
.....
220

Частота, Гц
................................
................................
.............
50

Количество режимов работы
................................
..............
3

Номинальная потребляемая мощность, Вт
..................
330

Максимальная мощность лампы, Вт
...............................
25

Производительность при подключении к стандартной

системе вентиляции, м
3
/ч, макс
................................
....
6
5
0

Габаритные размеры зонта вытяжки:

Ширина, мм
................................
................................
500/600

Высота, м
м
…………………………………………………
.
.
….130

Масса, кг, не более
................................
..............................
9

Класс защиты вытяжки
................................
...........................
ІІ

Режим работы
................................
....
S1 (долговременный)

Шнур армирован, подсоединяет вытяжку к сети по типу Х

согласно ДСТУ 3135.0
-
95

3. КОМПЛ
хКТ ПОСТнрКю

В комплект снабжения входят:

-
вытяжка вентиляционная ВВК
-
01 с обозначением в
“Свидетельств
е
о при
емке
и продаже”

1 шт.

-
инструкция по эксплуатации

1 екз;

-
упаковка

1 шт.

-
шуруп
універсальний ПТГ 6х60 Ц.

2
шт.


-
дюбель 10х60

2 шт.

-
заглушка

2 шт.

4.
ТРхпОрнНюЯ пхьОПнСНОСТю

4.1 При монтаже, эксплуатации и проведении
технического обслуживания категорически запрещается:

а) включать вытяжку в сеть с напряжением и частотой,
что не соответствуют отмеченным в разделе 2;

б) снимать решё
тку вытяжки, проводить техническое
обслуживание, проводить замену лампы, не вынув
предварительно вилку шнура из розетки электросети;

в) эксплуатация вытяжки при открытом источнике огня,
включенных газовых горелках и нагревательных элементах

г) готовить по
д вытяжкой еду с применением спиртных
напитков, которые могут вспыхнуть;

д) применение фритюрницы без наблюдения,

подносить факел пламени под вытяжку и тем самым
создать опасность пожара.

4.2 Вытяжки относятся к приборам, которые работают
без наблюдения.

4.
3
Перед чисткой вытяжки нужно вынуть вилку шнура из
розетки. Снять решетку, промыть теплой водой с мылом,


4.3 Перед чищенням витяжки потрібно вийняти вилку
шнура з розетки. Зняти решітку, мити теплою водою з
милом, не допускаючи попадання крапель
води на двигун і
струмоведучі частини. Забороня ться чистити витяжки
органічними речовинами (розчинниками, бензином).

4.4 Періодичність чищення витяжок

не менше одного
разу у три місяці.

5. ПІДГОТОВКА ДО РО.ОТИ

5.1 Вийняти витяжку з пакувального пакету.

5.2 Вибрати місце для встановлення витяжки.

5.3
Установку витяжки проводять таким чином, щоб
витягуване повітря потрапляло в вентиляційну шахту
стаціонарної побутової вентиляції.


5.4

Забороня ться при днувати витяжку до димоходу,
який використову ться дл
я відсмоктування диму з приладів,
що працюють на газі чи іншому паливі (газові колонки,
тощо).

5.5 Найменша відстань від верхньої поверхні плити до
нижньої поверхні витяжки

750 мм.

5.6
З врахуванням наставної висоти розмітити на стіні
2

отвори по коорди
натам в задній стінці зонта.

5.7 Просвердлити по розмітці
2
отвори діаметром, що
на 0,5
-
1 мм менше діаметра пластмасового дюбеля і
глибиною не менше 70 мм.

5.8

В отвори забити пластмасові дюбеля. Переконатися
в надійності кріплення.

5.
9
Вкрутити два шуруп
и в дюбеля, вставити зонт витяжки
і закрпити на стіні.

5.10 Для додаткового кріплення зонта необхідно по
розмітці розмітити 2 або 4 отвори в нижній полці навісної
меблевої шафи і просвердлити отвори під шурупи.
Додаткове кріплення здійсню ться 2 або 4 шуру
пами 4х12 з
шайбами, що вкручуються в
різьбові заклепки
, розташовані
на верхній площині витяжки.

5.11 Шнур витяжки підвести і підключити до
електромережі через розетку.


УВАГА!
Забороня ться вмикати витяжку до
електромережі електроплити.

Щоб уникнути пошк
одження,
шнур армований не повинен проходити під зонтом витяжки
під час готування їжі.


6. ПОРЯДОК РО.ОТИ

6.1 Витяжка включа ться під час готування їжі.

6.2 Вмикання приладу здійсню ться за допомогою
клавіші перемикання відповідно до позначення на панелі:
О

вимкнено, І, ІІ
, ІІІ


увімкнено.

6.3 Лампи
підсвітки вмик
аються при недостатньому
освітленні кухні, вимикачем з символом лампочки: О

світло
вимкнено, І

світло увімкнено.

6.4 Витяжку слід вимикати з мережі через 3

5 хвилин
після відключення пальн
иків
газових або
електроплит.

6.5 Витяжка працю в 2
-
х режимах: видалення повітря
через ветиляційні пази витяжки в кухню.

При 1
-
му режимі рукоятка шибера повинна вказувати


на показчик , при 2
-
му режимі

на показчик .

Доступ до рукоя
тки шибера, що розташоване на
пластмасовому корпусі турбіни, можливий при знятій
решітці витяжки.

7. ГАРАНТІЇ ВИРО.НИКА

7.1 Виробник гаранту нормальну роботу витяжки
протягом
24
місяців з дня продажу через роздрібну торгову
мережу, при умові дотримання с
поживачем правил
транспортування, зберігання, монтажу й експлуатації.

При відсутності позначки про дату продажу, гарантійний
термін обчислю ться з моменту виготовлення.


не допуская попадания капель воды на двигатель и
токопроводящие части. Запрещается чис
тить вытяжки
органическими веществами (растворителями, бензином).

4.4 Чистить вытяжку не реже чем раз в три месяца

5. ПОДГОТОВКА К РА.ОТЕ

5.1 Вынуть вытяжку из паковочного пакета.

5.2 Выбрать место для установления вытяжки.

5.3
Установку вытяжки проводят т
аким образом, чтобы
извлекаемый воздух попадал в вентиляционную шахту
стационарной бытовой вентиляции.

5.4

Запрещается присоединять вытяжку к дымоходу,
который используется для отсоса дыма из приборов, что
работают на газе или другом топливе (газовые колон
ки, и
тому подобное).

5.5
Наименьшее расстояние от верхней поверхности
плиты
до
нижней поверхности вытяжки

750 мм

5.6
С учетом установочной высоты разметить на стене
2

отверстия
по координатам в задний стенке зонта
.


5.7
Про
сверл
ить по разметке
2
отверс
тия диаметром,
что на 0,5
-
1 мм меньше диаметра пластмассового дюбеля
и глубиной не менее 70 мм

5.
8
В отверстия забить пластмассовые дюбеля.
Убедиться в надежности крепления.

5.9
Вкрутить 2 шурупа в дюбеля, виставить зонт витяжки
и
закрепить на стене.

5.10
Для дополнительного крепежа зонта, необходимо
по разметке, разметить 2 или 4 отверстия в нижний полке
подвесного мебельного шкафа и засверлить отв
е
рствия
.
Дополнительное крепление осуществляется 2 или 4
шурупами 4х12 с шайбами, которые вкручиваютса в

резьб
овые заклепки
отверстия, расположен
ы
е на верхней
плоскости вытяжки.

5.11 Шнур витяжки подвести и подключить к електросети
через розетку.


ВНИМАНИЕ!
Запрещается включать вытяжку к
электросети электроплиты.

Во избежание повреждения,
шнур армированный не долж
ен проходить под зонтом
вытяжки во время приготовления пищи.

6. ПОРЯДОК РА.ОТЫ

6.1 Вытяжка включается во время приготовления пищи.

6.2 Включение прибора
осуществляется
клавиш
ами

переключения соответственно обозначению на панели: О


выключен
о
, І, ІІ
, ІІІ


включено.

6.3 Лампы включаются при недостаточном освещении
кухни, выключателем с символом лампочки: О

свет
выключен,
І

свет включен.


6.4 Вытяжку
необходимо
выключать из сети через 3

5
минут после отключения горелок
газовой

ил
и электропл
и
т
ы
.

6,5
Выт
яжка работает в 2
-
х режимах: удаления воздуха в
дымоход и подача фильтрованного воздуха через
вентиляционные пази вытяжки в кухню.

При 1
-
ом режиме рукоятка шибера должна указывать


на указатель , при 2
-
ом режиме на указатель .

доступ к
рукоятке шибера, которая расположена на
пластмассовом корпусе турбины, возможен при снятой
решетке вытяжки.

7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1 Производитель гарантирует нормальную работу
вытяжки в течение
24
месяцев со дня продажи через
розничную торговую сет
ь, при условии соблюдения
потребителем правил транспортировки, сохранения,
монтажа и эксплуатации.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный
срок вычисляется с момента изготовления.
7.2 У випадку появи порушень при роботі витяжки з вини
виробни
ка протягом гарантійного терміну, споживач ма
право гарантійного ремонту на підпри мстві виробника
Рис
.1 Електросхема принципова

Адрес виробника:
ТзОВ «САЮЗ»
,

вул. Поліська, 3


м. Тернопіль

46000

Україна

т/ф
8 (0352) 52
-
21
-
02


8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА
ПРОДАЖ


Витяжка вентиляційна кухонна
ВВК
-
01
.
5Ф3Д
2


ВВК
-
01
.
6Ф3Д
2
ВВК
-
01
.
5Р3Д
2


ВВК
-
01
.
6Р3Д
2«Калина
-

2
»

відповіда ТУ У 29.7
-
2418011512
-
001
-
2004 і визнана
придатною до експ
луатації.

Дата виготовлення

Штамп ВТК (клеймо приймальник
а)

Продано

Найменування підпри мства торгівлі, штамп магазинуПідпис продавця


Дата продажу


7.2 В случае появления нарушений при работе
вытяжки по вине производителя в течени
е гарантийного
срока, потребитель имеет право гарантийного ремонта на
предприятии производителя.

Повітровід
Дюбель 10x60
Шуруп 4х0
6
Плита
Витяжка
Шайба 5
Шуруп 4х12
Шафа підвісна
Max 340
Min 145
120
75
M
i
n
7
5
0
500

Рис
.

2 Кріплення витяжки

Адрес произ
водителя:
ООО «САЮЗ»

вул. Полиська, 3


г. Тернополь

46000

Украина

т/ф
8 (0352) 52
-
21
-
02

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИ
ЕМКЕ
И

ПРОДАЖЕ


Вытяжка вентиляционная кухоннаяВВК
-
01
.
5Ф3Д
2ВВК
-
01
.
6Ф3Д
2
ВВК
-
01
.
5Р3Д
2


ВВК
-
01
.
6Р3Д
2«Калина
-

2
»


с
оответствует
ТУ
У
29.7
-
2418011512
-
001
-
2004 и признана
пригодной к эксплуатации.

Дата изготовления

Штамп
ОТК
(
клеймо
приемщика)

Продано


Наименование предприятия торговли, штамп магазину

Подпись продавца


Дата продажи
Приложенные файлы

  • pdf 83624795
    Размер файла: 627 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий