Стан кардіореспіраторної системи у студентів за віком і рівнем рухової активності 208 Фітнес як мотивація здорового способу життя


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Слов’янськ)

НАУКОВО
-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАН
НЯ
І

СПОРТУ УКРАЇНИ

(Київ)

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

(Мінськ)

ІНСТИТУТ СПОРТУ, ТУРИЗМУ І СЕРВІСУ

ПІВДЕННО
-
УРАЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)

(Челябінськ)

Ч
ЕРЕПОВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧУВАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.Я. ЯКОВЛ
Є
ВА

(Чебоксари)

МОЗИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.П. ШАМЯКІНА

(
Мозир
)

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

(Слов’янськ
)
ВЗАЄМОДІЯ ДУХОВНОГО Й ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

В

СТАНОВЛЕ
ННІ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Збірник статей

за матеріалами

II
І

міжнародної
науково
-
практичної
онлайн
-
конференції
У двох томахТом 1
Слов

янськ

201
6УДК 37.015.3 : 796

ББК
75 я 43 + 74.200.55 я 43

В
-
406


В
-
406
Взаємодія ду
ховного й фізичного виховання в становле
нні
гармонійно розвиненої особистості

: збірник статей за матеріалами
II
І

міжн.
науково
-
практичної
онлайн
-
конференції

(Слов’янськ, Україна,
24
-
25 березня
2016

р.) в 2

т. / за ред. В.М.

Пристинського, О.І.

Федорова.


Слов’янськ : ДВНЗ
“Донбаський державний

педагогічний у
ніверситет”, 2016.


Т. 1.


478

с.


У збірнику представлені матеріали
міжнародної
науково
-
практичної
онлайн
-
конференції «Взаємодія духовного

й фізично
го виховання в становле
нні гармонійно
розвиненої особистості». У статтях обговорюються актуальні проблеми духовних цінностей
фізичної культури і спорту в житті сучасної людини; соціальні функції фізичної культури і
спорту у формуванні гармонійно розвиненої

особистості, цінностей здоров’я і здорового
способу життя; в
заємозв’язку фізичного виховання, фізичної реабілітації й рекреації у
збереженні здоров’я людини; формування здоров’язбережувального освітнього простору
сучасного навчального закладу; інформаційн
о
-
комунікаційних технологій в забезпеченні
фізичного виховання і спорту, здоров’я і здорового способу життя; п
сихолого
-
педагогічні та
медико
-
біологічні аспекти фізичної культури і спорту, спортивного тренування, адаптивного
фізичного виховання; формування
дискурсивно
-
проективної компетентності фахівця в галузі
фізичної культури і спорту в контексті становлення у дітей та
учнівської
молоді
гуманістичного світогляду.

Збірник статей адресовано фахівцям в галузі фізичної культури і спорту, спортивної і
соціальн
ої педагогіки, викладачам вищих навчальних закладів, студентам і магістрантам,
учителям загальноосвітніх шкіл, усім зацікавленим особам.


В сборнике представлены мате
риалы
международной
научно
-
практической
онлайн
-
конференции «Взаимодействие духовного и фи
з
ического воспитания в
становле
нии
гармонично развитой личности». В статьях обсуждаются актуальные проблемы духовных
ценностей физической культуры и спорта в жизни современного человека; социальные
функции физической культуры и спорта в формировании гармони
чно развитой личности,
ценностей здоровья и здорового образа жизни; взаимосвязи физического воспитания,
физической реабилитации и рекреации в сохранении и укреплении здоровья человека;
формирования здоровьесберегающего образовательного пространства совреме
нного
учебного заведения; информационно
-
коммуникационных технологий в обеспечении
физического воспитания и спорта, здоровья и здорового стиля жизни; психолого
-
педагогические и медико
-
биологические аспекты физической культуры и спорта, спортивной
тренировки
, адаптивного физического воспитания; формирования дискурсивно
-
проективной
компетентности специалиста в области физической культуры и спорта в контексте
становления у детей и молодежи гуманистического мировоззрения.

Сборник статей адресован специалистам в
области физической культуры и спорта,
спортивной и социальной педагогики, преподавателям высших учебных заведений,
студентам и магистрантам, учителям общеобразовательных школ, всем заинтересованным
лицам.

Тексти статей представлено в авторській редакції. З
а якість та достовірність
наданих матеріалів відповідальні автори.


Редакційна колегія:


Пристинський Володимир Миколайовичголовний редактор, кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних та методичних основ фізичного
виховання і реабілітації,
завідувач Науково
-
дослідної лабораторії взаємодії духовного
й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді Донбаського державного
педагогічного університету (Слов’янськ, Україна),
e
-
mail
:
vladimir
-
pristin
skii
@
yandex
.
ru

Гамалій Володимир Васильовичкандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафед
ри кінезіології Національного університету фізичного виховання
і

спорту України (Київ), почесний працівник фізичної культури і спорту України;

е
-
mail
:
kinesiology
@
rambler
.
ru

Драндров Герольд Леонідович


доктор п
едагогічних наук, професор
Чуваського державного педагогічного університету ім.

І.Я. Яковлєва (Чебоксари,
Російська Федерація); е
-
mail
:
gerold
[email protected]
mail
.
ru

Федоров Олександр Іванович


кандидат педагогічних наук, доцент
Інституту спорту, туризму і сервісу Південно
-
Уральського державного університету
(науково
-
дослідний уніве
рситет) (Челябінськ, Російська Федерація); е
-
mail
:

sportscience
@
mail
.
ru

Кряж Володимир Миколайович


кандидат педагогічних наук, професор
Білоруського державного університету фізичної культури (Мінськ, Республіка
Б
ілорусь);

е
-
mail
:
vladimir
_
kryazh
[email protected]
rambler
.
ru

Сергієнко Костянтин Миколайовичкандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент Національного університету фізичного виховання
і

спорту України
(Київ); е
-
mail
:
kinesiology
@
rambler
.
ru

Воробйов Владислав Федоровичкандидат біологічних наук, доцент
Череповецького державного університету (Череповець, Російська Федерація); е
-
mail
:
v
[email protected]

Осіпцов Андрій Валерійовичкандидат педагогічних наук, доцент
Маріупольського державного університету (Маріуполь, Україна); е
-
mail
:
[email protected]

Блоцький Сергій Михайловичкандидат пе
дагогічних наук, доцент, декан
факультету фізичної культури Мозирського державного педагогічного університету
імені І.П. Шамякіна (Мозир, Республіка Білорусь);
е
-
mail
:

[email protected]


Качан Олексій Анатолійовичзавіду
вач відділом фізичної культури та
спортивно
-
масової роботи Донецького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти (Слов’янськ, Україна); е
-
mail
:
[email protected]


Пристинська Тетяна Миколаївнамагістр фізичного виховання, старший
викладач кафедри здоров’я людини і фізичного виховання, співробітник Науково
-
дослідної лабораторії взаємодії духовного й фізичного розвитку дітей та учнівської
молоді Донбаського державного педагогічного університету (С
лов’янськ, Україна);
e
-
mail
:
vladimir
-
pristinskii
@
yandex
.
ruНаукові консультанти:

Омельченко Світлана Олександрівнадоктор педагогічних наук, професор,
ректор Донбаського державного педагогічного університету, Заслужений працівник
освіти України;

Шевченко Галина Павлівнадоктор педагогічних наук, п
рофесор, член
-
кореспондент НАПН України, директор Науково
-
дослідного інституту духовного
розвитку людини Східноукраїнського національного університету ім. Володимира
Даля
.


Р
ецензенти:

Харченко С.Я.

доктор педагогічних наук, професор ДЗ «Луганський
на
ціональний університет ім. Тараса Шевченка»

Роганова М.В.

доктор педагогічних наук, професор КЗ «Харківська
гуманітарно
-
педагогічна академія»


Видається за рішенням вченої ради ДВНЗ

Донбаський державний
педагогічний університет


(протокол № 7 від
«24 березня»2016

р.).©

Колектив авторів, 2016

©

ДВНЗ

Донбаський державний

педагогічний університет

, 2016


135

значення, усуваючи безсоння

і інші ознаки різної нервової напруги, знижуючи
надмірну збудливість, укріплюючи нервову систему. Виконання плавальних
рухів руками і ногами залучають до роботи майже всі м’язи тіла, що сприяє
гар
монійному розвитку мускулатури.

Література

1.
Булатова М.М.
, Сахновский К.П. Плавание для здоровья.


К.

:
Здоров’я
, 1988.


123 с.

2. Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов А.В. Фізична культура та
формування здорового способу життя.


К. : КНЕУ, 2005.


234 с.

3.
Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспит
ания.


К.

:
Олимпийская литература, 2003.435 с.

4. Лоуренс Д. Акв
ааэробика. Упражнения в воде / пер. с англ.

А
.

Озерова.


М. : ФАИР
-
ПРЕСС, 2000.


281 с.

5. Макаренко Л.П. Плавайте на здоровье.


М.
: ФиС
, 1988.


292 с.


Влияние систематических занят
ий плаванием на эмоциональное
состояние учащи
хся младшего школьного возраста

Сошко
Н.И.,

Белова

Т.Ч.,
Попко

Л.Ф.

УО
«Гродненский государственный университет им.

Я.

Купалы»

(Гродно, Республика Беларусь)


В статье определено влияние систематических занятий пл
аванием на
эмоциональное состояние учащихся младшего школьного возраста при обучении с
помощью подвижных игр.

Ключевые слова:

физическая культура, физическое воспитание, плавание,
подвижные игры, младший школьный возраст, тесты, эмоциональное состояние.


I
nfluence of systematical swimming on the emotional state of students of primary
school age when training with the help of active games is defined in the article.

Key words:

fitness, physical education swimming, active games, primary school age
students, te
sts, emotional state.


Актуальность.

Плавание


один из видов физической культуры,
который
развивает у детей
двигательные способности, закаляет организм, и
влияет на эмоциональное состояние занимающегося.

Регулярные занятия в
воде приносят ребёнку заряд
бодрости и здоровья.

Изве
стно, что рационально
дозирован
ные физические нагрузки оказыва
ют позитивное воздействие на
различные с
тороны эмоциональной сферы зани
мающихся. В ряде работ
показано, что под воздействием физических нагрузок снижается тревожность,
склонность к проявлению де
прессии и агрессивного поведения. Эти эффекты
физических упражнений нося
т в основном переходя
щий, кратковременный
характер. Поэтому
в большинстве случаев их исполь
зуют для срочного

136

регулирования эмоционального состояния. Вместе с тем в литературе
практичес
ки отсутствуют сведения о влиянии систематических занятий на
личностные показатели, характеризующие эмоциональную сферу учащихся
младшего школьного возраста.

Цель


с
овершенствование учебного процесса по физическому
воспитанию учащихся младшего школьного в
озраста, путем приме
нения
нетрадиционных методов организации

в рамках существующих учебного
плана и учебной программы.

Задачи:

1. Изучить влияния занятий плаванием и подвижными играми в воде
на эмоциональную сферу учащихся младшего школьного возраста.

2.

О
пределить эффективность применения подвижных игр в воде при
обучении плаванию учащихся младшего школьного возраста на уроках
физической культуры;

Методы

исследования.

В работе применялись следующие методики
психодиагностики: опросник
САН, восьмицветовой те
ст Люшера, опросник
Спилбергера в модификации А.Д. Андреевой, зрительно
-
аналоговая шкал
а
тревоги Хорн
-
блоу. При исполь
зовании психодиагностических методик
пр
инимались во внимание профессио
нально
-
этические аспекты
психодиагностики и учитывались рекомендации
,
разработанные для
практической деятельности специалистов из смежных с
психологией областей
научного знания.

Организация исследования
.
Исследование проходило с участием
учащихся четвертых классов. В течении 7

месяцев проводился экспери
мент по
разработанно
й рабочей
программе в бассейне. В нем приняли участие 40
учащихся, из них 20 мальчиков и 20 девочек. Учащиеся экспериментальной и
контрольной групп имели примерно одинаковый уровень физического развития
и физической подготовленности, и не имели отклонений
от нормы в состоянии
здоровья.

Результаты исследования заносились в специально разработанные
пр
отоколы и обрабатывались компьютерными программами.

На
заключительном этапе оценивалась эффективность предложенной программы
путем анализа полученных данных с пр
именением мет
одов математической
статистики.

Результаты эксперимента проверялось с помощью определения
показателей эмоционального состояния учащихся младшего школьного
возраста.

Для выяснения данного вопро
са было проведено исследование,
напр
авленное на изу
чение комплексно
го влияния занятий плаванием в целом и

137

подвижными играми в воде в частности на эмоциональную сферу учащихся
младшего школьного возраста.

В таблице 1

представлены результаты данного этапа исследования,
анализ которых показал, что 7 месяцев с
истематических за
нятий плаванием,
оказали опреде
ленное влияние на показатели эмоционального
состояния и
индивидуально
-
психологические черты, характеризующие

эмоциональную
сферу занимающих
ся.

Таблица 1

Показатели

эмоционального состояния учащи
хся младшего ш
кольного возраста

Результат (х ±
m
)

Прирост

(сдвиг)

Достовер.

ер
ность
Показател
и

д
о

после

Экспериментальная группа (ЭГ)

1.

Тревога до ЗАШ

1,4±0,18

1,88±0,33

0,48±0,33

р>0,05

2.

Тревога после ЗАШ

2,29±0,33

2,24±0,51

-
0,05±0,68

р>0,05

3.

Л_тр
евога ЛТ

20,25±1,07

19,92±
0,
1
2

-
0,33±0,42

р>0,05

4.

Л_познав.
а
ктив
.

ЛПА

29,58±0,63

28,92±0,57

-
0,67±0,53

р>0,05

5.

Л_не
г
а
т_эмоции ЛНЭ

23,67±1,05

21,83±0,86

-
1,83±0,63

р<0,05

6.

СС_тревожность до СТ

19,08±0,91

8,58±1,13

-
0,5±0,84

р>0,05

7.

СС_тревожнос
ть после СТ

21,17±1,01

17,83±1,72

-
3,33±1,03

р<0,001

8.

СС_негатив
.
эмоции_до СНЭ

10,83±0,2

10,83±0,39

0
±
0,49

р>0,05

9.

СС_негатив.
эмоции_после

11,17±0,4

11,0810,43

-
0,08±0,59

р>0,05

10.

Самочув
ствие

до С

7,59±0,12

6,67±0,18

-
0,93±0,19

р<0,001

11.

Самоч
ув
ствие

после С

6,66±0,18

6,43±0,26

-
0,23±0,25

р>0,05

12.

Настроение

до Н

7,75±0,14

7,53±0,25

-
0,23±0,25

р>0,05

13.

Настроение

после Н

6,78±0,25

7,44±0,34

0,66±0,33

р>0,05

14.

Тест Люшера до СТЛ

2,25±0,28

2,08±0,14

-
0,17±0,28

р>0,05

15.

Тест Люшера пос
ле СТЛ

2,58±0,32

1,75±0,4

-
0,83±0,54

р>0,05

Контрольная группа (КГ)

1.

Тревога до ЗАШ

4,18±0,67

4,29±0,31

0,11
±
0,77

р>0,05

2.

Тревога после ЗАШ

5,08±0,61

4,08±0,48

-
0,99
±
0,92

р>0,05

3.

3
.

Л_тревога ЛТ

22,17
±0,97

21,75±1

-
0,42
±
0,26

р>0,05

4.

Л_познав.
актив
.

ЛПА

29,17±0,95

28,17
±
1,02

-
1
,0
±
0,58

р>0,05

5.

Л_неагт_эмоции ЛНЭ

23,58±1,03

23,9210,89

0,33
±
0,26

р>0,05

6.

СС_тревожность до СТ

23,33 ±1,51

24,33±1,11

1
,0
±
1,91

р>0,05

7.

СС_тревожность после СТ

26,08±1,15

24,58±1,56

-
1,5
±
1,87

р>0,05

8.

СС_негати
в
.
эмоции_до СНЭ

14,58±0,89

11±0,29

-
3,58
±
0,98

р<0,01

9.

СС_негатив
.

эмоции_после

17,08±0,82

11,67±0,45

-
5,42
±
1,03

р<0,001

10.

Самочув
ствие

до С

6,51±0,27

6,22±0,23

-
0,29
±
0,39

р>0,05


138

11.

Самочув
ствие

после С

5,64±0,22

5,93±0,27

0,29
±
0,42

р>0,05

12.

Наст
роение

до Н

6,72±0,23

6,58±0,35

-
0,13
±
0,41

р>0,05

13.

Настроение

после Н

6,24±0,25

5,84±0,44

-
0,4
±
0,53

р>0,05

14.

Тест Люшера до СТЛ

2,58±0,31

3±0,32

0,42
±
0,24

р>0,05

15.

Тест Люшера после СТЛ

2,83±0,37

2,67±0,46

-
0,17
±
0,61

р>0,05


Примечание
:

ЗАШ


зр
ительно
-
аналоговая шкала; ЛТ


личностная
тревожность; ЛПА


познаватель
ная активность

как свойство личности; ЛНЭ


склонность к проявлению негативных эмоций; СТ


ситуативная
тревога; СНЭ


состояние, связанное с переживанием негативных эмоций; С


самочу
вствие; Н


настроение;
СТЛ


ситуативная тревога по тесту Люшера
.


В экспериментальной группе, использующей подвижные игры для
обучения плаванию
,

выявлены су
щественные положительные измене
ния
эмоционального состояния, проявившиес
я в конце педагогического
экспе
римента в снижении ситуативной тревожно
сти, оцениваемой с помощью
моди
фицирован
ного опросника Спилбергера (р<0,
05) и теста Люшера, и
улучшения настроения (р<0,05) занимающихся.

В процессе исследования были получены
весьма важные результаты,
ука
зывающи
е
на то, что обучение плаванию посредство
м подвижных игр
вызывает благоприятные изменени
я склонности личности к проявле
нию
негативных эмоций. Полученные данные дают основание высказать
предположение о том, что обучени
е плаванию, а особенно по
средствам
подв
ижных игр в течение относительно продолжительного п
ериода времени
может вызвать из
менение не только эмоционального состояния, но и черт
личности, связанных с эмоциональной сферой.

В контрольной группе, обучающиеся плаванию по классической
методике, выявлен
ы достоверные сдвиги показат
елей психического состояния,
от
мечаемые в период восстановления

после занятия по плаванию: про
изошло
достоверное снижение степени выраж
енности негативных эмоций в нач
але и в
конце педа
гогического эксперимента (р<0,01
-
0,001).

Зак
лючение.

Результаты настоящего исследования согласуются с
классическим представлением о том, что физические нагрузки, дозированные с
учётом возраста, пола и физической подготовленности за
нимающихся
оказывают положитель
ное воздействие на поведенческие, псих
оло
гические,
физиологические прояв
ления ф
ункционального состояния детей.

Таким образом, в процессе исследова
ния были получены данные,
свиде
тельствующие о том, что физические нагрузки, полученны
е на занятиях
по плаванию, соот
ветствующих индивидуальным возмо
жност
ям
занимающихся, оказывает поло
жительное срочное воздействие на
эмоциональное состояние занимающихся. Это проявилось в положительной

139

динамике

ряда психологических характери
стик в экспериментальной и
контрольной группах.

Литература

1.

Буллах, И.М. Научите

меня плавать / И.М. Бул
л
ах.М
н
.

:Полымя,
1983.63

с.

2.

Великанова, Л.К. Физиолого
-
гигенические критерии рациональной
организации учебно
-
воспитательного процесса в школе / Л.К. Великанова.Новосибирск

: НГУ, 1993.57

с.

3.

Стажиньская, С.М. Особенности
игрового метода в физическом
воспитании детей 7 и 9 лет

: а
втореф. дис
с
.
«
канд. пед. наук.М.,
1988.22

с.


Дослідження тенденцій використання духовних цінностей
психос
оматичних систем різних культур

у генеруванні здорового способу життя

Твердохліб

О.
Ф.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

(Київ, Україна)


Розглядаються тенденції використання духовних цінностей психосоматичних
систем різних культур у генеруванні здорового способу життя на прикладі
фестивалю «Каз
кове місто».

Ключові слова:

духовні цінності, психосоматичні системи, різні культури,
здоровий спосіб життя.


The trends of using the spiritual values of different cultures psychosomatic systems to
generate a healthy lifestyle on the example of the festiva
l “Kazkove misto” have been
researched.

Key

words:

spiritual values, psychosomatic systems, different cultures, healthy
lifestyle.


Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій.

Духовні цінності генерують стиль здорового способу життя люд
ини, її
соціальної поведінки, самовдосконалення тощо.

У рекреаційній галузі України спостерігаються тенденції використання
оздоровчих елементів психосоматичних систем різних культур, щ
о процвітали
на її теренах [2
-
5].

Розвиток традицій укр
аїнських психосом
атичних систем

побіжно
розглянуті в низці робіт (Є.Н. Приступа, 199
5, 1996; В.К. Сапіга, 1993;
В.Т.

Скуратівський, 1995).

Ряд робіт присвячено історичним та науково
-
методичним аспектам давніх
національних бойових мистецтв України, таких як бойове мистецтво

запорізьких козаків спас (О. Притула, 1993,

1998), бойовий гопак (В. Пилат,

6

ЗМІСТ


Розділ 1. Соціальні функції фізичної культури і спорту в розвитку
гармонійно розвиненої особистості, цінностей з
доров’я, здорового способу
життя.Антонов М.В.


Основы олимпизма в отношении со средствами
массовой информации и коммуникациями

««...


13

Аппакова
-
Шогина Н.З
.
Шогин В.В.


Этнический фактор в современной системе
образования

«««««««««««««««..


20

Бон
даренко А.В.

Пристинська Т.М.


Соціальні функції фізичної культури в розвитку
досконалості здорового суспільства

«««««..


26

Гейтенко В.В.Психолого
-
педагогічний супровід підлітків у
середовищі неформальних молодіжних об’єднань як
актуальна соціальна
проблема

««««««..........29

Гейтенко В.
В.Зарубіжний досвід соціально
-
педагогічного
супроводу учнівської молоді в середовищі
неформальних молодіжних організацій

«««««..36

Кривцун
-
Левшина Л.Н.


Функции физической культуры на современном этапе
развития общества

««««««««««««««.


41

Романов Н.С.

Пьянзин А.И.


О роли гравитации в движениях человека

««««..

49

Сорокина И.А
.

Пристинский В.Н.


Характеристика социальных функций физической
культуры в формировании гармонично развитой
личности

««««
««««««««««««««.55

Трефілов Ю.В.

Пристинська Т.М.


Програмно
-
нормативне забезпечення сучасної
системи фізичного в
и
ховання України ««««..


61

Улытыч Е.И.

Самарченко А.Е.

Пристинский В.Н.


Физическая культура в формировании социальной,
профессиональной

и духовной деятельности человека


66

Філатова Г.С.


Фізична культура як чинник соціалізації особистості

71

Филинков В.И.

Касьянюк А.С.


Предпосылки изменения идеологии процесса
физического воспитания студентов

«««««««.


7
7

Холодний О.І.

Черненко В.Д.Соціально
-
педагогічні фактори неефективного
формування здоров’язбережувальних знань в учнів у
процесі занять фізичною культурою

«««««««84


7


Цымбалюк Е.А.Программа социологического исследования
практикоориентированности закона

Республики
Беларусь «О физической культуре и спорте» в
контексте профессиональной деятельности
сотрудников организаций физической культуры и
спорта

«««««««««««««««««««..


88

Юров И
.
А
.


Формирование гражданских и патриотических
ценностных ориентаций

у студентов
-
спортсменов

«


96


Розділ 2. Духовні цінності фізичної культури і спорту в житті сучасної
людини. Генерування здоров’я, стиль здорового способу життя,
поведінкові чинники здоров’я
.


Гордеева Е.С.Социально
-
духовные ценности в структуре
фи
зической культуры личности студента

«««««


102

Коршун Л.С.Розвиток духовних цінностей через впровадження
інноваційної
програми «Я і моє здоров’я» ««««..


107

Лазарева Е.А.Физическая культура и спорт в повседневной жизни
студента

«««««««««««««
«««««..


111

Марчик В.І.

Андріанов Т.В.

Василенко В.В.


Цінності здорового способу життя студентської
молоді за гендерною ознакою «««««««««..


115

Мельникова М.С.Основы формирования ценностного отношения к
здоровью у детей старшего дошкольного возра
ста

«


119

Пегов В.А.

Пегова А.В.

Радонегова К.А.

Случ Г.М.


Проблема формирования ценностей духовной
культуры в условиях деформированного телесного
опыта детей и подростков

«««««««««««.124

Сліпецький В.П.


Фізичні вправи у воді як засіб виховання

фізичних і
моральних якостей учнівської молоді

««««««..


129

Сошко Н.И.

Белова Т.Ч.

Попко Л.Ф.


Влияние систематических занятий плаванием на
эмоциональное состояние учащихся младшего школьного
возраста

««««««««««««««««««««135

Твердохліб О.Ф.
Д
ослідження тенденцій використання духовних
цінностей психосоматичних систем різних культур у
генеруванні здорового способу життя

««««««.139

Твердохлеб Е.Ф.
Дыхательные техники древних и современных
психо
соматических систем «««««««««
«..


145


8

Фе
доров А.И.

Цапова О.И.

Коротенко А.И.

Психосоциальные, поведенческие и стрессогенные
факторы здоровья челябинских подростков ««««


151


Розділ 3.
Феномен здоров’я в аксіологічному дискурсі крос
-
культурної взаємодії. Взаємозв’язок фізичного виховання, фі
зичної
реабілітації й рекреації у збереженні здоров’я людини
.


Безносюк

О.О.


Взаємозв’язок фізичного виховання в збереженні і
зміцненні здоров’я викладачів та студентів ««...«.


157

Беспутчик В.Г.

Ярмолюк В.А.


Физическая рекреация в сохранении здоровь
я
школьников «««««««««««««««««


162

Веклич О.Ю.

Попков Ю.О.


Фізичний розвиток

як процес зміни біологічних
функцій організму людини «««««««««.


169

Викторов Д.В.

Целищева Е.И.

Файзрахманова Р.Х.


Оздоровительно
-
педагогические технологии в сфере
физич
еского воспитания

««««««««««««


171

Горовой В.А.

Блоцкий С.М.

Блоцкий А.С.


Последствия и профилактика употребления спиртных
напитков молодежью

«««««««««««««.


175

Дюбкова Т.П.
Динамика отношения белорусов к физической
культуре и спорту, курению т
абака и употреблению
алкоголя в течении 2000
-
2015 гг
. ««««««««.182

Зенкевич С.А
.

Зенкевич В.Н.Роль физического воспитания, физической рекреации
и физической реабилитации в сохранении и
укреплении здоровья личности

«««««««««190

Зубченко Л.В.
Збереження та зміцнення здоров’я людини через
заняття оздоровчою фізичною культурою ««««..


196

Ибраева Р.Ж.

Бекмухамбетова Л.С.


Свободное время и физическая культура

«««««

202

Марчик В.І.

Поліщук С.В.


Стан кардіореспіраторної системи у студенті
в за
віком і рівнем рухової активності ««««««««


208

Мінжоріна І.Л.

Гергелюк Я.І.

Мірошник К.О.


Фітнес як мотивація здорового способу життя ««...

211

Мінжоріна І.Л.

Лисицина М.В.

Німець Г.О.


Рухова активність як засіб здорового способу життя
студен
тів ««««««««««««««««««.


214

Pavitskaya Z.I.

The peculiarities of gastro
-
tourism in Tatarstan

«««..

218


9


Пристинская Т.Н.

Нестеренко Д.И.Соціально
-
педагогічні умови формування в
майбутнього педагога відповідального ставлення до
здоров’я і здоровог
о способу життя

«««««««.221

Сидоренко К. О.

Пристинська Т.М.


Природні чинники в оздоровленні людини ««««.

226

Скрипниченко Е.В.Физические упражнения в преодолении
предменструального синдрома

«««««««««.


229

Тонкоблатова И.В.

Флерко А.Л.

Бог
урин А.А.


Профилактика средствами физической реабилитации
нарушений сердечно
-
сосудистой системы у студентов
специальных медицинских групп

««««««««.233

Щербакова А.А.


Фізичний розвиток як основний показник фізичної
підготовленості «««««««««««««««.
.


236


Розділ 4.
Формування здоров’язбережувального освітнього простору
сучасного навчального закладу.


Асхадуллин И.Р.

Абзалов Р.Р.

Валеев А.М.

Мухаметзянов Э.М.


Влияние кружка «Школа безопасности» на ур
о
вень
знаний учащихся «««««««««««««««


240

Бол
дирев О.І.Засоби фізичної культури і спорту у формуванні
здоров’язбережувального освітнього простору
навчального закладу

«««««««««««««..243

Бондаренко Н.Б.

Ляшова Н.М.Особливості організації здоров’язбережувального
середовища у педагогічному до
свіді

В. Сухомлинського ««««««««««««««245

Горина А.А.

Шалаева И.Ю.


Здоровьесберегающая среда как необходимый фактор
успешной адаптации инвалидов в обществе

«««...


250

Єфімов С.В.Контроль за станом здоров’я студентів у процесі
фізичного вихова
ння «««««««««««««.


255

Калініна І.А.


Визначення шляхів формування
здоров'язбережувального простору навчального
закладу

«««««««««««««««««««261

Калиниченко О.В.Формирование стрессоустойчивости одаренных
школьников


участников предметных олимпи
ад

«..


265

Кузьмина О.И.

Чекан М.А
.


Индексная характеристика физического развития
студентов III функциональной группы здоровья
институтов кибернетики и недропользования ИрНТУ
272


10

Літус Р.І.

Савицький І.О.


Методика розвитку силових якостей учнів с
таршої
школи «««««««««««««««««««..


278

Літус Р.І.

Федько Є.В.Особливості розвитку швидкісно
-
силових здібностей
учнів 5
-
х класів на уроках фізичної культури
засобами легкої атлетики «««««««««««..283

Некрасов Г.Г.Комплексний підхід в оздоровл
енні студентів І і ІІ
курсів спеціальної медичної групи БДПУ ««««...


287

Опришкова С.Г.Здоров’язбережувальне середовище навчального
закладу як умова самореалізації і розвитку школярів


291

Петрик Н.П.Створення здоров’язбережувального і розвив
ального
простору навчального закладу в контексті освітніх
інновацій ««««««««««««««««««.297

Приведенцева В.В.Сучасні оздоровчі системи на уроках фізичної
культури


як засіб формування особистих інтересів і
мотивацій учнів «««««««««««««««.304

Самойленко А.О.

Пристинський В.М.


Здоров’язбережувальні технології навчання і
виховання школярів у забезпеченні культури здоров’я


310

Самойлюк Т.А.

Котович Ю.Э.


Возрастная динамика развития координационных
способностей и оценивание их уровня у школьни
ков319

Ткачева Е.Г.

Андреенко Т.А.


Формирование здорового образа жизни студенческой
молодежи в высших учебных заведениях

««««...


322

Туяхова В.В.


Застосування інноваційних технологій на уроках
фізичної культури

««««««««««««««..


326

Утегенов
Е.К.

Чимбергенова Г.

Куракбаев Е.У.

Тохтаров А.М.


Методы применения инновационных технологий на
уроках спортивной медицины

«««««««««..


335

Фролов Е.В.

Старостин А.В.
Повышение уровня физической подготовленности
школьников подросткового возраста сре
дствами
легкой атлетике на учебных занятиях по физической
культуре

««««««««««««««««««.
342

Цымбалюк Е.А.Результаты социологического исследования культуры
питания студентов спортивного вуза

««««««..


347

Цымбалюк Е.А.Сравнительный анализ куль
туры питания юношей и
девушек


студентов спортивного вуза

«««««..


357

Чарэнка В.А.

Глебава Л.А.


Фізічнае выхаванне студэнта
ў з выкарыстаннем
трэн
i
ровачных сродкаў разнастайнай накiраванасцi «.


368


11

Шакирова Ч.Р.

Никитин А.С.

Гуляков А.А.Готовно
сть учащихся старшего школьного возраста к
выполнению нормативных требований
Всероссийского физкультурно
-
спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

««««««.
376

Шалаева И.Ю.

Сазонова И.М.


Рациональная организация двигательной активности в
услови
ях современной школы как основа
оздоровления учащихся специальных медицинских
групп

««««««««««««««««««««
380

Шырин И.К.

Д
олинный Ю.А.


Внедрение спортивно
-
ориентированного физического
воспитания в учебную программу технических вузов387

Юраго О.Л
.

Храмова Т.А.

Болохов А.В.


Использование упражнений системы йога с
партнером в физическом воспитании студенток
специального отделения Гродненского
государственного университета им. Я. Купалы

««..
391


Розділ 5.
Інформаційно
-
комунікаційні технологі
ї в забезпеченні
фізичного виховання і спорту, здоров’я і здорового способу життя.


Ботагариев Т.А.

Срымова Б.Ж.

Кубиева С.С.

Срымов Р.М.

Торин Д.Ш.


Научно
-
теоретические предпосылки проблемы
разработки электронного учебного пособия и
внедрения его на заня
тиях по волейболу в Назарбаев
интеллектуальные школы (НИШ) ««««««««
395


Гладун Н.В.Впровадження інформаційно
-
комунікаційних
технологій на уроках фізичної культури

«««««.


401

Гринь Я.В.


Проблема підвищення якості освіти в галузі фізичної
куль
тури і спорту шляхом використання
інтерактивних методів навчання ««««««««..406

Мінєнко Г.М.

Крошка С.А.Аспекти використання інформаційно
-
комунікаційних
технологій в процесі фахової підготовки студентів
спеціальності «Фізичне виховання»

«««««««.410

Качан О.А.
Впровадження та ефективність використання 3
D

технологій в умовах фізкультурно
-
спортивної
діяльності

як чинник соціалізації учнівської молоді «417

Качан О.А.
Д
инамічно керован
і

модел
і
й безконтактн
і

сенсорн
і

технологі
ї

в
забезпеч
енні

фізкультурно
-
спортивної
діяльності

учнів професійно
-
технічних навчальних
закладів як соціально
-
педагогічна умова
гармонійного розвитку особистості «««««««

424


12

Pavitskaya

Z
.
I
.The peculiarities of business communication in sport
management

«««««««««««««««««.


433

Самарченко А.
Е.

Пристинская Т.
Н.


Информационно
-
коммуникационные технологии в
физическом воспитании и спорте

««««««««.


437

Старчанка У.М.


Вызначэнне патэнцыйных здольнасця
ў

спартсмена
ў

на падставе матэматычнага мадэлявання «
««««


441

Федоров А.И.Сетевой электронный портфолио

как средство для
организации проектной деятельности студентов «..


448


Відомості про авторів «««««««««««««

454478


Наукове виданняВЗАЄМОДІЯ ДУХОВНОГО Й ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В
СТАНОВЛЕННІ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ


Збірник статей

ІІ
І міжнародної

науково
-
практичної онлайн
-
конференції

(Слов

янськ,
24
-
25 березня 2016

р.)


У двох томах


Том 1Підписано до друку 24.03.2016

р. Тираж 100 прим.

Умовн. друк. арк. 29,87
. Формат 60х84/
16
. Замов. № 872/1

Гарнітура Таймс. Друк офсетний

Видавництво Б.І. Ма
торіна

84116 м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19

Тел./факс +38 06262 3 20 99.
E
-
mail
:
matorinb
@
ukr
.Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3141, видане Держ. комітетом телебачення та

радіомовлення України в
ід 24.03.2008 р.

Приложенные файлы

  • pdf 83517534
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий